PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2020 – Anuncio de Formalización de Contrato

AGOSTO 2020 – Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REFORMA DO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED”
1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados
a)Organismo: Concello de Cambados
b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría
2.Obxecto do contrato: “REFORMA DO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED”
a)Tipo: Obra
b)CPV: 45442110-1 Traballos de pintura de edificios. 45261420-4 Traballos de impermeabilización. 45232141-2 Traballos relacionados coa calefacción c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Invitación 3 empresas.
3.Tramitación e procedemento:
a)Tramitación: Ordinaria
b)Procedemento: Contrato menor
4.Valor estimado do contrato: 33.579,98€
5.Presuposto base de licitación:
Orzamento licitación
Prezo estimado do contrato 33.579,98
21% IVE 7.051,80
Prezo 40.631,77
6.Número de ofertas recibidas: (3)
7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (3)
8.Formalización do contrato:
a)Data de adxudicación: 19/08/2020.
b)Data de formalización do contrato: 24/08/2020.
c)Nome do contratista adxudicatario: “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS 3 TORRES
2010, S.L.”
Orzamento adxudicación
Prezo estimado do contrato 30.000,00
21% IVE 6.300,00
Prezo 36.300,00
Baixa 4.331,77
MELLORA OFERTADA QUE DEBERÁN EXECUTAR:
MELLORA: As melloras a executar son as de selado perimetral exterior da totalidade das carpinterías exteriores, previa limpeza e retirada do selado actual, de acordo coa seguinte designación:
Selado da xunta perimetral exterior de 10 mm de anchura e 10 mm de profundidade entra calquera tipo de carpintería e o paramento mediante un cordón elástico de masilla elástica mono compoñente a base de poliuretano, de elasticidade permanente e curado rápido, cor gris clara ou branco, incluso p.p. de retirada de selado anterior e preparación do
paramento e carpintería para a nova aplicación.
Para a realización desta partida contase coa utilización dos medios auxiliares de elevación e traballo en altura necesarios para a limpeza e pintado da fachada.

ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO