PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2020 – LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, VACANTES QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP / 2017)

AGOSTO 2020 – LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, VACANTES QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP / 2017)

Resolución da Alcaldía

Expediente 2508/2020

Vistas as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna das diferentes vacantes contidas na OEP de 2017

Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 31.12.2017 (BOP nº 13 de 18.01.2018) aprobouse a oferta de emprego público para o ano 2017.

Visto o acordo da Xunta de Goberno Local, en sesión que tivo lugar o 19 de decembro de 2019, pola que se aprobaron as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017

Visto a Resolución da Alcaldía do 20.12.2019 pola que se convocan procesos selectivos e se da publicidade ás Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna das diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 publicada no BOP n.º 15 de 23.01.2020.

Visto que se publicou extracto da convocatoria no «Diario Oficial de Galicia» número 58 do 24 de marzo de 2020 e anuncio no Boletín Oficial do Estado nº 165 de 12.06.2020.

Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base sétima do proceso selectivo,

RESOLVO:

1. Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos dos procesos selectivos:

a) ENCARGADO/A DE OBRAS E SERVIZOS

NÚMERO

APELIDOS E NOME

DNI

ESTADO

1

CONSTANTINO GARCÍA, AUGUSTO

*6*6*6*1*

Admitido

b) OFICIAL DE XARDINERÍA

NÚMERO

APELIDOS E NOME

DNI

ESTADO

1

CORES VIEITES, SEVERO

3*4*0*2**

Admitido

c) OFICIAL CONDUTOR

NÚMERO

APELIDOS E NOME

DNI

ESTADO

1

CASAL DOMÍNGUEZ, EUSEBIO

*5*6*8*7*

Admitido

2

RODRÍGUEZ CORDAL, JAVIER

7*8*5*8**

Admitido

2. Non habendo aspirantes excluídos/as dispoñer que os/as posibles aspirantes omitidos/as, na antedita relación dispoñan dun prazo de 10 días hábiles, que comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación da presente resolución no BOP, para corrixir os defectos que motivaran a súa omisión na lista de admitidos.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídos na relación de admitidos, serán definitivamente excluídos do proceso selectivo. De non se presentaren reclamacións dentro deste prazo, a lista provisional de admitidos e excluídos elevarase a definitiva.

4. Ordenar a publicación da presente Resolución no BOP, no Taboleiro de Anuncios do Concello ubicado na sede electrónica da entidade (https://cambados.sedelectronica.gal) así como no Portal de Transparencia da web municipal (https://cambados.es).

Cambados