PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2020 – LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, VACANTES QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP / 2017)

Resolución da Alcaldía Expediente 2508/2020 Vistas as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna das diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 31.12.2017 (BOP nº 13 de 18.01.2018) aprobouse a oferta de emprego público […]

AGOSTO 2020 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR XUÑO 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

AGOSTO 2020 – DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DOS CAPÍTULOS 1 E 3 DA MEMORIA VALORADA DE INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE NA GARDERÍA MUNICIPAL” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DOS CAPÍTULOS 1 E 3 DA MEMORIA VALORADA DE INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE NA GARDERÍA MUNICIPAL” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE […]