PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2020 – Resolución lista definitiva admitidos/excluidos e lista reserva operarios de servizos

AGOSTO 2020 – Resolución lista definitiva admitidos/excluidos e lista reserva operarios de servizos

Resolución da Alcaldía
Expediente 1882/2020
Vista a Resolución da Alcaldía do 04.06.2020 pola que se aprobaron as Bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da Escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza de operario servizos.
Visto que mediante Resolución da Alcaldía do 04.08.2020 aprobouse a lista provisional de admitidos e excluídos na que se determinaba a composición do Tribunal Cualificador e a data, hora e lugar para a celebración da proba práctica.
Vista a alegación presentada por D. Ares Gil Chapela (Rexistro de Entrada do 05.08.2020) na que subsana o defecto advertido na lista provisional coa aportación do “A)Modelo normalizado de solicitude dos aspirantes no que se exprese por estes que cumpren con todos os requisitos necesarios para formar parte no proceso selectivo (Anexo I)” (Base segunda).
Visto que mediante Resolución da Alcaldía do 11.08.2020 aprobouse a lista definitiva de admitidos e excluídos na que se determinaba a orde de actuación dos/as aspirantes para a celebración da proba práctica a efectos de garantir as medidas de seguridade e distanciamento social recomendadas polas autoridades sanitarias por mor da crise sanitaria da Covid-19.
Visto que nas referidas Resolucións, producíuse un erro involuntario ó terse omitido aos aspirantes D. Albino Corbacho Rodríguez e Dª Inés Currá González que presentaran solicitudes con data de rexistro de entrada do 26.07.2020.
En cumprimento do disposto na base terceira do proceso selectivo,
RESOLVO:
1. Estimar a alegación presentada por D. Ares Gil Chapela ao considerarse os defectos advertidos como subsanables e aportar a documentación xustificativa de subsanación dentro do prazo conferido ao efecto.
2. Aprobar definitivamente a lista de admitidos e excluídos do proceso selectivo:
NÚMERO APELIDOS E NOME ESTADO
1 ÁLVAREZ LÓPEZ, FERNÁN Admitido
2 ÁLVAREZ OTERO, JAVIER Admitido
3 BENDAÑA COUSE, JOSÉ LUIS Admitido
4 CASAL SEÑORÁNS, IVÁN Admitido
5 CASTRO BLANCO, LUIS ÁNGEL Admitido
6 CHARLÍN GONZÁLEZ, PABLO Admitido
7 CHORÉN MIGUEL, MILLÁN Admitido
8 CORBACHO RODRÍGUEZ, ALBINO Admitido
9 CORES ORDÓÑEZ, SANTIAGO Admitido
10 CORREDOIRA VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN Admitido
11 CURRÁ GONZÁLEZ, INÉS Admitida
12 DOMÍNGUEZ GARCÍA, CRISTOPHER Excluído*
13 FALCÓN CHANTADA, ALEJANDRO Admitido
14 GALIÑANES OUBIÑA, JAVIER Admitido
15 GARCÍA SANTOS, Mª INMACULADA Admitida
16 GIL CHAPELA, ARES Admitido
17 GONZÁLEZ COSTA, ELOY Admitido
18 LEIRO DOMÍNGUEZ, Mª DOLORES Admitida
19 MARÍN GONZÁLEZ, IVÁN Admitido
20 MARTÍNEZ DOZO, JOSÉ FRANCISCO Admitido
21 MEIS GONZÁLEZ, VICENTE Admitido
22 MÉNDEZ IGLESIAS, ALEJANDRO Admitido
23 MOLARES POSADA, JOSÉ ÁNGEL Admitido
24 NOGUEIRA LÓPEZ, MARÍA YOLANDA Admitida
25 NÚÑEZ GONZÁLEZ, MARCO Admitido
26 PÉREZ OTERO, JOSÉ MANUEL Admitido
27 VIEITES RODRÍGUES, CHRISTIAN Admitido

* Causa de exclusión: Non aporta a solicitude dentro do prazo establecido na base terceira “As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo estenderanse no impreso normalizado de solicitude (…) no prazo de SETE DÍAS NATURAIS contados a partir do seguinte á publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.”
3.Convocar aos aspirantes para a realización da proba prácica na “Nave de obras e servizos municipais” sita no Barrio Santa Mariña de Cambados o vindeiro xoves 03 de setembro de acordo coa seguinte orde de actuación:
9:30 horas
ÁLVAREZ LÓPEZ, FERNÁN
ÁLVAREZ OTERO, JAVIER
BENDAÑA COUSE, JOSÉ LUIS
CASAL SEÑORÁNS, IVÁN
CASTRO BLANCO, LUIS ÁNGEL
CHARLÍN GONZÁLEZ, PABLO
10:30 horas
CHORÉN MIGUEL, MILLÁN
CORBACHO RODRÍGUEZ, ALBINO
CORES ORDÓÑEZ, SANTIAGO
CORREDOIRA VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN
CURRÁ GONZÁLEZ, INÉS
11:30 horas
FALCÓN CHANTADA, ALEJANDRO
GALIÑANES OUBIÑA, JAVIER
GARCÍA SANTOS, Mª INMACULADA
GIL CHAPELA, ARES
GONZÁLEZ COSTA, ELOY
12:30 horas
LEIRO DOMÍNGUEZ, Mª DOLORES
MARÍN GONZÁLEZ, IVÁN
MARTÍNEZ DOZO, JOSÉ FRANCISCO
MEIS GONZÁLEZ, VICENTE
MÉNDEZ IGLESIAS, ALEJANDRO
13:30 horas
MOLARES POSADA, JOSÉ ÁNGEL
NOGUEIRA LÓPEZ, MARÍA YOLANDA
NÚÑEZ GONZÁLEZ, MARCO
PÉREZ OTERO, JOSÉ MANUEL
VIEITES RODRÍGUES, CHRISTIAN
4.Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.
Cambados

Lista definitiva de admitidos e excluidos lista de reserva de operario de servizos