PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2020 – Lista provisional de admitidos e excluidos lista de reserva operario de servizos designacion Tribunal Cualificador e lugar, día e hora de proba práctica

AGOSTO 2020 – Lista provisional de admitidos e excluidos lista de reserva operario de servizos designacion Tribunal Cualificador e lugar, día e hora de proba práctica

De acordo coas Bases e a convocatoria da selección de prazas de operario de servizos, mediante lista de reserva.
Vista a Resolución da Alcaldía do 04.06.2020 pola que se aprobaron as Bases para a configuración dunha lista de reserva para a selección de prazas da escala de Administración especial; subescala de servizos especiais; persoal de oficios; agrupacións profesionais; praza de operario servizos.
Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base terceira do proceso selectivo,

RESOLVO:
1.Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo:

1 ÁLVAREZ LÓPEZ, FERNÁN Admitido
2 ÁLVAREZ OTERO, JAVIER Admitido
3 BENDAÑA COUSE, JOSÉ LUIS Admitido
4 CASAL SEÑORÁNS, IVÁN Admitido
5 CASTRO BLANCO, LUIS ÁNGEL Admitido
6 CHARLÍN GONZÁLEZ, PABLO Admitido
7 CHORÉN MIGUEL, MILLÁN Admitido
8 CORES ORDÓÑEZ, SANTIAGO Admitido
9 CORREDOIRA VÁZQUEZ, JOSÉ RAMÓN Admitido
10 DOMÍNGUEZ GARCÍA, CRISTOPHER Excluído*
11 FALCÓN CHANTADA, ALEJANDRO Admitido
12 GALIÑANES OUBIÑA, JAVIER Admitido
13 GARCÍA SANTOS, Mª INMACULADA Admitida
14 GIL CHAPELA, ARES Excluído**
15 GONZÁLEZ COSTA, ELOY Admitido
16 LEIRO DOMÍNGUEZ, Mª DOLORES Admitida
17 MARÍN GONZÁLEZ, IVÁN Admitido
18 MARTÍNEZ DOZO, JOSÉ FRANCISCO Admitido
19 MEIS GONZÁLEZ, VICENTE Admitido
20 MÉNDEZ IGLESIAS, ALEJANDRO Admitido
21 MOLARES POSADA, JOSÉ ÁNGEL Admitido
22 NOGUEIRA LÓPEZ, MARÍA YOLANDA Admitida
23 NÚÑEZ GONZÁLEZ, MARCO Admitido
24 PÉREZ OTERO, JOSÉ MANUEL Admitido
25 VIEITES RODRÍGUES, CHRISTIAN Admitido

* Causa de exclusión: Non aporta a solicitude dentro do prazo establecido na base terceira “As instancias solicitando tomar parte no proceso selectivo estenderanse no impreso normalizado de solicitude (…) no prazo de SETE DÍAS NATURAIS contados a partir do seguinte á publicación do anuncio desta convocatoria no Boletín Oficial da Provincia.”
** Causa de exclusión: Non aporta Anexo I segundo a base segunda “Á solicitude deberase achegar, polo menos, a seguinte documentación: A)Modelo normalizado de solicitude dos aspirantes no que se exprese por estes que cumpren con todos os requisitos necesarios para formar parte no proceso selectivo (Anexo I)…”
2.Outorgar prazo de tres días hábiles para a posible emenda da exclusión / omisión que se contará a partir do seguinte á publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.
3.Designar aos compoñentes do Tribunal Cualificador:
Presidente: D. Augusto Constantino García (Encargado de Obras e Servizos)
Vogal: Dª María Parada Portas (Técnica de Persoal)
Secretario: D. Miguel Rodríguez de Vicente – Tutor (Secretario Xeral)
3.Convocar aos/ás aspirantes para a realización da proba práctica prevista para o vindeiro xoves 03 de setembro a partir das 9:30 horas na “Nave de obras e servizos municipais” sita no Barrio Santa Mariña de Cambados:
https://www.google.es/maps/@42.510801,-8.8078101,56m/data=!3m1!1e3
Código qr:
Os/as aspirantes deberán dispoñer do seu documento de identificación persoal así como vir provistos de máscara en atención ás medidas de prevención da crise sanitaria da Covid-19.
Na lista definitiva de admitidos e excluídos definirase un orde de actuación dos/as aspirantes a efectos de garantir as medidas de seguridade e distanciamento social recomendadas polas autoridades sanitarias por mor da crise sanitaria da Covid-19.
4.Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.
Cambados

Lista provisional de admitidos e excluidos lista de reserva operario de servizos