PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2020 – MODIFICACIÓN DA DEUP DO PORTO DE SAN TOMÉ-TRAGOVE

RESOLUCIÓN do 12 de agosto de 2020 pola que se somete a información pública a modificación substancial da delimitación dos espazos e dos usos portuarios do porto de San Tomé-Tragove (Cambados). A área de explotación e planificación portuaria da entidade pública empresarial Portos de Galicia elaborou a modificación substancial da delimitación dos espazos e dos […]

AGOSTO 2020 – COBRANZA LIXO PRAZA 2 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a […]

AGOSTO 2020 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 2 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PLAZA DE ABASTOS correspondentes a Remesa: PADRON PRAZA 2 TRIMESTRE […]

AGOSTO 2020 – ANUNCIO DE COBRANZA DO I.A.E. cuotas nacionais e provinciais Cambados.

Anuncio IAE CAMBADOS 2020 ANUNCIO DE COBRANZA DO I.A.E. cuotas nacionais e provinciais Cambados. 20200826_Publicación_Anuncio_Anuncio cobranza IAE C. nacionais e provinciais Cambados

AGOSTO 2020 – ACTA TRIBUNAL 25.08.2020 SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE CULTURA (2 CONVOCATORIA)

ACTA TRIBUNAL 25.08.2020 SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE CULTURA (2 CONVOCATORIA) ACTA TRIBUNAL 25.08.2020 SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE CULTURA (2 CONVOCATORIA) RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTA DEFINITIVA PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE CULTURA (2 CONVOCATORIA). RESOLUCIÓN ALCALDÍA LISTA DEFINITIVA PROCESO DE SELECCIÓN DE 1 PRAZA DE AUXILIAR DE […]

AGOSTO 2020 – Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “REFORMA DO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED” 1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados a)Organismo: Concello de Cambados b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría 2.Obxecto do contrato: “REFORMA DO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED” a)Tipo: Obra b)CPV: 45442110-1 Traballos […]

AGOSTO 2020 – LISTA PROVISIONAL DE ADMITIDOS E EXCLUIDOS, VACANTES QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP / 2017)

Resolución da Alcaldía Expediente 2508/2020 Vistas as Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna das diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 Visto que mediante acordo da Xunta de Goberno Local do 31.12.2017 (BOP nº 13 de 18.01.2018) aprobouse a oferta de emprego público […]

AGOSTO 2020 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR XUÑO 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

AGOSTO 2020 – DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DOS CAPÍTULOS 1 E 3 DA MEMORIA VALORADA DE INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE NA GARDERÍA MUNICIPAL” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE PROCEDE.

No enlace que se xunta poderán descargar a DILIXENCIA DE APERTURA DAS OFERTAS ECONÓMICAS (ARQUIVOS ELECTRÓNICOS) PRESENTADAS POLAS EMPRESAS AO PROCEDEMENTO DE CONTRATACIÓN MENOR DAS OBRAS DE “EXECUCIÓN DOS CAPÍTULOS 1 E 3 DA MEMORIA VALORADA DE INSTALACIÓNS DE SEGURIDADE NA GARDERÍA MUNICIPAL” E DA FORMULACIÓN AO ÓRGANO DE CONTRATACIÓN DE PROPOSTA DE ADXUDICACIÓN, SE […]

AGOSTO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DE REFORMAS NO CENTRO SOCIO CULTURAL DE A MERCED

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0986, de data 19/08/2020, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE CAMIÑOS RURAIS EN CAMBADOS: CAMIÑOS EN TRAGOVE – CORVILLÓN”, á empresa “CONSTRUCCIONES Y REFORMAS TRES TORRES 2010, S.L.”, que as executará polo prezo e mellora seguinte:   Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 33.579,98 30.000,00 […]