PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – PLENO ORDINARIO MES DE XULLO

XUÑO 2020 – PLENO ORDINARIO MES DE XULLO

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora 1ª convocatoria: 30 de xullo de 2020 ás 21:00; 2ª convocatoria: 3 de agosto de 2020 ás 21:00
Lugar SALON DE SESIONS – (Deberá darse cumprimento ás medidas de seguridade e distanciamento social derivadas da crise sanitaria do Covid-19)
Non admite participación a distancia
SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado.
TERCEIRO. Que se fixe a seguinte orde do día:
ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1. Aprobación das actas das sesións celebradas os días 21-maio-2020 (Expte. PLN/2020/4), 28-maio-2020 (Expte. PLN/2020/5), 15-XUÑO-2020 (Expte. PLN/2020/7) e
16-xullo-2020 (Expte. PLN/2020/8).-
2. Expediente 2558/2020. Aprobación do Plan Económico Financeiro 2020-2021.-
3. Expediente 5047/2019. Resolución recurso de reposición interposto pola “Ute Estevez y Container Orensanos S.L. y Soil Recovery S.L.” fronte ao acordo do Pleno de 30.01.2020.-
4. Expediente 1627/2020. Proposta de Cambados Pode interesando a reapertura gradual do mercadillo.-
5. Expediente 1685/2020. Proposta de Cambados Pode instando a aprobación dun convenio de colaboración e unha Comisión de seguimento de reconstrucción económica e social para afrontar a
crise derivada do Covid-19.-
6. Expediente 2187/2020. Proposta do P.P. en apoio do sector do viño galego.-
7. Expediente 2808/2020. Proposta do P.P. solicitando que non peche a oficina do I.S.M. de Cambados, que se atenda presencialmente en Capitanía Marítima e se aumente a plantilla
do I.S.M. e Capitanía Marítima.-
8. Expediente 2836/2020. Proposta de goberno instando á Consellería de Educación da Xunta a que os colexios de Cambados poidan ter un ensino de calidade e seguro para o
curso 2020/2021.-
9. Expediente 2838/2020. Acordo de goberno instando ao Sergas a situar en Cambados a base da ambulancia medicalizada do Salnés.
10.Expediente 2908/2020. Proposta de Cambados Pode para tramitación de contratación e mellora da capa de rodadura do vial a Xesteira -Castrelo.-
11.Expediente 2909/2020. Proposta do B.N.G. para retirada do protocolo Covid, da Xunta de Galiza, do inicio do próximo curso escolar.-
B) Actividade de control
12. Expediente 2435/2020. Dar conta da Liquidación do Orzamento 2019
13. Expediente 101/2019. Dar conta do Informe de Intervención artigo 218.1 TRLRFL Exercicio 2019.-
14. Dación en conta das Resolucións dictadas pola Alcaldía.-
C) Rogos e preguntas

Decreto da convocatoria