PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2020 – Resolución nomeamento de (2) traballadoras para a oficina de turismo

XULLO 2020 – Resolución nomeamento de (2) traballadoras para a oficina de turismo

Vistas as Bases e a convocatoria para a contratación de Persoal nas Oficinas deTurismo, do Concello de Cambados, en réxime laboral temporal a tempo parcial (30horas semanais), na modalidade de contrato eventual por circunstancias da producción,para a realización de tarefas de información e atención turística. 2.Reunido o Tribunal Cualificador en data de 14.07.2020 obtéñense os seguintesresultados dos aspirantes.

Nomear e acordar a contratación como Técnicos de Turismo mediante un contratoeventual por circunstancias da producción a tempo parcial cunha xornada de 30 horassemanais, e ata o 31.12.2020 ao amparo do establecido no Artigo 15.b do Decreto Lexislativo 2/2015 do 23 de outubro polo que se aproba o texto refundido da Lei doEstatuto dos Traballadores, e con efecto do 17. 07.2020 a:

Dª. Alexia Durán Lagares.

Dª María Jesús Besada Troncoso.

Resolución nomeamento de (2) traballadoras para a oficina de turismo