PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2020 – ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN PC2018-2019

XULLO 2020 – ANUNCIO FORMALIZACIÓN CONTRATO SANEAMENTO (RESIDUAIS E PLUVIAIS) EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN PC2018-2019

Anuncio de Formalización de Contrato

En cumprimento do artigo 154 da LCSP faise público o anuncio de formalización do contrato de “MELLORA SANEAMENTO EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN” PLAN CONCELLOS 2018-2019”

1.Entidad adxudicadora: Concello de Cambados

a)Organismo: Concello de Cambados

b)Dependencia que tramita o expediente: Secretaría

c)Dirección de internet do perfil do contratante:     PLATAFORMA CONTRATOS GALICIA

2.Obxecto do contrato: “MELLORA SANEAMENTO EN RÍO DA UCHA – CORVILLÓN”

a)Tipo: Obra

b)CPV: 45232410-9 OBRAS DE SANEAMENTO

c)Medio de publicación do anuncio de licitación: Perfil de Contratante

3.Tramitación e procedemento:

a)Tramitación: Ordinaria

b)Procedemento: Aberto Simplificado abreviado

4.Valor estimado do contrato: 66.074,38 €

5.Presuposto base de licitación (Pode haber lotes):

Importe Neto: 66.074,38 euros

Importe Total: 79.750,00 euros

6.Número de ofertas recibidas: (19)

7.Número de ofertas recibidas por vía electrónica: (19)

8.Formalización do contrato:

a)Data de adxudicación: 23/06/2020

b)Data de formalización do contrato: 26/06/2020

c)Nome do contratista/s adxudicatario/s: JESÚS POMBO VIDAL, S.L.

d)Importe/s ou canon/s de adxudicación (Pode haber lotes):

Importe neto: 61.250,95 euros

Importe total: 74.113,65 euros

e)Vantaxes da oferta adxudicataria:

Baixa: 5.836,35 €. Mellora 1: 10.764,80. Mellora 2: 1.020,00

En Cambados, 9 de xullo de 2020.