PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2020 – Lista provisional admitidos e excluidos persoal oficinas turismo

XULLO 2020 – Lista provisional admitidos e excluidos persoal oficinas turismo

De acordo coas Bases e a convocatoria da selección de 2 Técnicos/as de turismo, do Concello de Cambados, en réxime laboral temporal, a tempo parcial.
Vista a Resolución da Deputación Provincial de Pontevedra de pola que se concedeu una subvención a este Concello para a contratación de 2 traballadores/as, en réxime de concorrencia competitiva, para o financiamento dos custos da dotación de persoal para a realización de tarefas de información en oficinas de turismo adheridas á rede de oficinas de turismo rías baixas publicadas no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra número 29 de 12 de febreiro de 2020.

Vista a Resolución da Alcaldía do 04.06.2020 pola que se aprobaron as Bases para contratar dous (2) postos de traballo como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial de acordo coas Bases e a convocatoria da selección de dous técnicos/as de turismo.

Transcorrido o prazo de presentación de solicitudes en cumprimento do disposto na base cuarta do proceso selectivo,

RESOLVO:

1.Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo:

APELIDOS E NOME – ESTADO
1 ABELENDA FRAGA, Mª DEL CARMEN Admitida
2 AGUETE DE PAZOS, ARANCHA Admitida
3 BARCALA GIL, MARÍA JOSÉ Admitida
4 BELOSO PAZOS, EVA Admitida
5 BESADA TRONCOSO, Mª JESÚS Admitida
6 DÍAZ HOFF, MARÍA DEL PINO Admitida
7 DURÁN LAGARES, ALEXIA Admitida
8 GARCÍA CARBALLA,VERÓNICA Admitida
9 GARRIDO FERNÁNDEZ, ALBERTO Excluído*
10 GUTIÉRREZ PIÑEIRO, GONZALO Excluído**
11 LAGO SOMOZA, VANESA Admitida
12 MARTÍNEZ CURRÁS, REBECA Admitida
13 PÉREZ DOMÍNGUEZ, SARA Admitida
14 RODAS RECUNA, LUCÍA Admitida
15 RODRÍGUEZ COLLAZO, JOSÉ Admitido
16 SANTIAGO GARRIDO, LUIS MIGUEL Admitido
17 SERÉN GALIÑANES, CAROLINA Admitida
18 VIGO RODRÍGUEZ, ISABEL Admitida

* Causa de exclusión: Non aporta a documentación requirida na base cuarta, apartados a), b) e c) “Á solicitude deberase achegar, polo menos, a seguinte documentación: A)Modelo normalizado de solicitude dos aspirantes no que se exprese por estes que cumpren con todo os requisitos necesarios para formar parte no proceso selectivo (Anexo I).B)Copia do NIF do solicitante. C) Acreditación de ter ingresado na conta da Tesourería do Concello de Cambados,durante o prazo de presentación de instancias, o importe en concepto de dereitos de exame segundo o
disposto na ordenanza reguladora por importe de 5,50 €.”

** Causa de exclusión: Non aporta copia do NIF segundo o establecido na base cuarta, apartado b) “Á solicitude deberase achegar, polo menos, a seguinte documentación: (…) B)Copia do NIF do solicitante.”

2.Outorgar prazo de tres días hábiles para a posible emenda da exclusión / omisión que se contarán a partir do seguinte á publicación da presente Resolución.

3.Designar aos membros do Tribunal Cualificador:
Presidenta: Dª María Parada Portas, Técnica de Persoal do Concello
Vogal: Dª Ana María Fole Pintos, Técnica de Tesourería e Intervención do Concello
Secretario: D. Miguel Rodríguez Vicente –Tutor, Secretario Xeral do Concello
Persoal Asesor: Dª María Esperanza Padín Vázquez Técnica de Turismo do Concello

3.A avaliación dos méritos dos/as aspirantes realizarase o vindeiro martes día 14 de xullo ás 12:00 h no Salón de Plenos do Concello.

4.Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello.

Lista provisional admitidos e excluidos persoal oficinas turismo