PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2020 – Anuncio Entrevista Lista de Educador Social

ANUNCIO En cumprimento do número sexto das Bases para conformar unha lista de reserva para o nomeamento temporal de persoal interino da Escala de Administración Especial; Subescala Técnica (Grupo “A”; Subgrupo “A2”); posto de Educador/a Social, anúncianse os resultados da entrevista curricular celebrada a efectos de dirimir o empate producido nas puntuacións das aspirantes Almudena […]