PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – Anuncio resultados proceso selectivo lista Educador Social e convocatoria de entrevista curricular

XUÑO 2020 – Anuncio resultados proceso selectivo lista Educador Social e convocatoria de entrevista curricular

ANUNCIO

Expediente de lista de reserva para o nomeamento temporal de persoal interino integrado na escala de Administración especial; subescala técnica (Grupo “A”; Subgrupo “A2”); posto de Educador/a Social no Concello de Cambados.
En cumprimento da Base sexta do proceso selectivo faise pública a relación de aspirantes que aprobaron o proceso selectivo coas puntuacións obtidas:

As aspirantes que non figuran no listado anterior quedaron eliminadas do proceso selectivo por non acadar a puntuación mínima esixida nas Bases para a fase de oposición.

Convocar ás aspirantes Almudena Cores Díaz e Cecilia Prieto Viéitez para a celebración dunha entrevista curricular que versará sobre a experiencia profesional, dispoñibilidade horaria e a adaptación ao posto ofertado, puntuándose ata un máximo de 1,00 punto, e aos sós efectos de resolver o empate producido.
Lugar: Salón de Plenos do Concello de Cambados (Praza do Concello 1, 36630)
Hora: 9:00 horas
Data 25.06.2020

Anuncio resultados proceso selectivo lista Educador Social e convocatoria de entrevista curricular