PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2020 – ADXUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO PÚBLICO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS

Por Decreto da Alcaldía nº 2020/0665, de data 23/06/2020, adxudicouse o contrato das obras de “RENOVACIÓN DAS INSTALACIÓNS DE ALUMEADO EXTERIOR DO CONCELLO DE CAMBADOS”, á empresa “SIELVIGO, S.L., que as executará polo prezo e melloras seguintes:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado do contrato

75.319,98

66.783,74

21% IVE

15.817,20

14.024,59

Prezo

91.137,18

80.808,33

Baixa

10.328,85

MELLORAS OFERTADAS:

MANTEMENTO: 5 Anos

DESCRICIÓN:

Valoración económica €

MELLORA 1.- Utilización de led de alto rendemento con instalación en base cerámica.

800,00

MELLORA 2.- Incorporación de conector estándar para nodo de tele xestión + driver DALI-2. O conector deberá estar baixo estándar internacional, Zhaga book 18 edición 2 ou equivalente, que permita a instalación de nodos e sensores sen necesidade de abrir ou manipular a luminaria. Comunicarase a través de protocolo DALI-2 con driver, presentarase certificados según estándares de DiiA. A instalación dos nodos e sensores será manual e sen ferramentas, por xiro e bloqueo.

2.700,00

MELLORA 3.- Inspección periódica obligatoria realizada polo Organismo de Control Autorizado según ITC BT 05 do vigente REBT para cada cadro de mando, incluso certificado.

1.500,00

As mencionadas obras contan cunha subvención ao 100% da Excma. Deputación Provincial, con cargo ao Plan de Obras e Servizos, Plan Concellos 2018/2019.

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1 a) da Lei 19/2013, de 9 de novembro de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

En Cambados, a 23 de xuño de 2020.