PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 1 TRIMESTRE 2020

XUÑO 2020 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 1 TRIMESTRE 2020

EDICTO
Anuncio de cobranza en Período Voluntario
De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a LIXO PRAZA correspondentes a Remesa: LIXO PRAZA 1 TRIMESTRE 2020 o seguinte:
Durante o prazo comprendido entre 19 de Xuño de 2020 ata o 20 de Agosto de 2020, procederase ó cobro en período voluntario da cota do Padrón citado.
Forma de Pagamento
a) Mediante ingreso nas contas de recadación do concello abertas nas seguintes entidades bancarias:
ABANCA
CAIXABANK
BANCO SABADELL
b) Domiciliación bancaria: O cargo en conta efectuarase durante a segunda semana do mes de Xullo de 2020.
O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de decembro, Xeral Tributaria.
Advertencia, o vencemento do prazo en período voluntario, sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o comezo do procedemento executivo, a percepción dos recargos correspondentes e demais conceptos esixibles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria

BOPPO ANUNCIO PADRON LIXOPRAZA 1 TRIMESTRE 2020