PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2020 – ANUNCIO PROCESO SELECCIÓN PERSOAL EDUCADORA SOCIAL

XUÑO 2020 – ANUNCIO PROCESO SELECCIÓN PERSOAL EDUCADORA SOCIAL

ANUNCIO
1.Visto o expediente tramitado para a selección dunha lista de reserva dun funcionario interino integrado na escala de Administración especial; subescala técnica (Grupo “A”; Subgrupo “A2”) Educador /a Social no Concello de Cambados.
2.Unha vez realizada a proba práctica, o Tribunal Cualificador convoca aos aspirantes para a lectura pública no Salón de Plenos do Concello de Cambados (Praza do Concello nº 1, CP 36630) nas seguintes datas e horarios:
Luns día 22.06.2020
16.00 horas
Dª. Almudena Cores Díaz
Dª. Paula Serantes Posse
Dª. Miriam Búa Lores
Dª. Cecilia Prieto Viéitez.
17:00 horas
Dª. Natalia Sisto Caserto
Dª. Alicia Parada López
Dª Miriam Portela Covelo
Dª Zaida Martínez Cores
3.Os aspirantes deberán asistir á lectura en posesión do Documento Nacional de Identidade, Permiso de Conducción ou Pasaporte en vigor.
De igual maneira, e de acordo coas recomendacións das autoridades sanitarias e a Orde SND/422/2020 do 19 de maio pola que se regulan as condicións para o uso obrigatorio de mascarilla durante a situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19, os/as aspirantes/as deberán vir provistos de mascara.
4.O Tribunal Cualificador reunirase para a avaliación de méritos dos aspirantes o vindeiro 23.06.2020 ás 10 da mañán no Salón de Plenos do Concello de Cambados (Praza do Concello nº 1, CP 36630)
O que se fai público para o xeral coñecemento

Anuncio convocatoria de lecturas lista reserva educador a social