PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XUÑO 2020 – Anuncio resultados proba práctica Educador/a Social

ANUNCIO En cumprimento do número sexto das Bases para conformar unha lista de reserva para o nomeamento temporal de persoal interino da Escala de Administración Especial; Subescala Técnica (Grupo “A”; Subgrupo “A2”); posto de Educador/a Social, anúncianse os resultados da fase de oposición (proba práctica) das aspirantes presentadas: 1 Almudena Cores Díaz 10,00 2 Paula […]

XUÑO 2020 – EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2020 E A SÚA COBRANZA

ANUNCIO CONCELLO DE CAMBADOS EXPOSICIÓN PÚBLICA DOS PADRÓNS E LISTAS COBRATORIAS DO IMPOSTO DE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA DO ANO 2020 E A SÚA COBRANZA De acordo co establecido no artigo 22 da Ordenanza Fiscal Xeral do Órgano de xestión tributaria e recadación de tributos locais desta Deputación – ORAL e por Resolución de Tesourería […]

XUÑO 2020 – ANUNCIO PROCESO SELECCIÓN PERSOAL EDUCADORA SOCIAL

ANUNCIO 1.Visto o expediente tramitado para a selección dunha lista de reserva dun funcionario interino integrado na escala de Administración especial; subescala técnica (Grupo “A”; Subgrupo “A2”) Educador /a Social no Concello de Cambados. 2.Unha vez realizada a proba práctica, o Tribunal Cualificador convoca aos aspirantes para a lectura pública no Salón de Plenos do […]

XUÑO 2020 – COBRANZA PADRÓN LIXO PRAZA 1 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a LIXO PRAZA correspondentes a Remesa: LIXO PRAZA 1 TRIMESTRE 2020 […]

XUÑO 2020 – COBRANZA PADRÓN PRAZA 1 TRIMESTRE 2020

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PLAZA DE ABASTOS correspondentes a Remesa: PRAZA 1 TRIMESTRE 2020 […]