PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2020 – CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS QUENDA PROMOCIÓN INTERNA VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017, E PUBLICIDADE BASES XERAIS E ESPECÍFICAS

XANEIRO 2020 – CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS QUENDA PROMOCIÓN INTERNA VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017, E PUBLICIDADE BASES XERAIS E ESPECÍFICAS

ANUNCIO

Polo que se convocan procesos selectivos e se da publicidade ás Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017

A Xunta de Goberno Local, en sesión que tivo lugar o 19 de decembro de 2019, prestou aprobación ás Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017.

Mediante Resolución da Alcaldía do 20.12.2019 convocáronse procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna para a cobertura das prazas vacantes da OEP de 2017 que a continuación se sinalan:

2408.png

Os procesos selectivos réxense polas bases xerais e específicas reguladoras aprobadas pola Xunta de Goberno Local con data 19.12.2019, cuxo teor literal se transcribe a continuación:

BASES XERAIS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DIFERENTES VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017 DO CONCELLO DE CAMBADOS.

Primeira.—Obxecto

As presentes bases teñen como obxecto a regulación xeral da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura, en quenda de promoción interna, das vacantes de persoal funcionario orzamentadas e previstas na plantilla de persoal deste Concello, que teñen sido obxecto de inclusión na OEP do exercicio 2017, e que a continuación se relacionan; con indicación, asemade, da clasificación profesional e praza de ocupación previa esixidas para poder participar. Unha convocatoria que implicará o desenvolvemento de procesos de promoción interna de funcionarización, ao amparo do previsto, ao respecto, na RPT do Concello, así como nas previsións normativas de aplicación (nomeadamente, a disposición transitoria segunda do TRLEBEP e disposición transitoria primeira da LEPG); e nos que, polo tanto, a convocatoria e participación se abrirá ao persoal laboral fixo municipal que cumpra cos requisitos sinalados a continuación, na base cuarta e nas respectivas bases específicas.

Así, á vista do anteriormente exposto, o ámbito subxectivo da convocatoria se restrinxirá ao persoal do Concello coa condición de persoal laboral fixo que ocupe as prazas e pertenza aos grupos de clasificación profesional sinalados no cadro seguinte; sen prexuízos dos restantes requisitos de participación que se indican na base cuarta e nas respectivas bases específicas:

2423.png

SEGUNDA.—Publicidade

A convocatoria, xunto co texto íntegro da bases xerais e específicas reguladoras, serán obxecto de publicación no Boletín Oficial da Provincia (BOP), no taboleiro de anuncios e na páxina web municipais. Ademais, tamén se realizara, posteriormente, un anuncio desta convocatoria no Diario Oficial de Galicia (DOG) e no Boletín Oficial do Estado (BOE), con referencia á previa publicación no BOP. Os restantes e sucesivos anuncios inseriranse só no BOP, no taboleiro de anuncios e na web municipal (agás os dos nomeamentos finais, cuxa publicidade se realizará, tamén, no DOG).

TERCEIRA.—Réxime normativo aplicable

Esta convocatoria e os correspondentes procesos selectivos rexeranse polas disposto nas presentes bases xerais, así como nas respectivas bases específicas; e, en todo o non previsto nas mesmas, pola seguinte normativa:

a.—Disposición transitoria segunda do Real Decreto Lexislativo 5/2015, de 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

b.—Lei 30/1984, do 2 de agosto, de medidas para a reforma de función pública, na redacción dada a este pola Lei 62/2003, do 30 de decembro, de medidas fiscais, administrativas e de orde social.

c.—Lei 7/85, do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local.

d.—Lei 2/2015, do 9 de abril, do Emprego Público de Galicia (LEPG).

e.—Lei 5/1997, do 22 de xullo, de Administración local de Galicia.

f.—Texto refundido das disposicións legais vixentes en materia de réxime Local, aprobado por Real Decreto 781/1996, do 18 de abril.

g.—Real Decreto 896/ 1991, do 7 de xuño, polo que se aproban as regras básicas e programas mínimos aos que se debe axustar o procedemento de selección de funcionarios de Administración local.

h.—Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas

i.—Lei 40/2015, de 1 de outubro, do Réxime Xurídico do Sector Público

k) Adicional e supletoriamente, en todo o non previsto nas bases reguladoras e na antedita normativa, polo previsto no Real Decreto 364/1995, do 10 de marzo, polo que se aproba o Regulamento xeral de ingreso do persoal ao servizo da Administración do Estado.

CUARTA. Requisitos dos/as aspirantes

Para poder tomar parte nos respectivas convocatorias e procesos selectivos, os/as aspirantes deberán reunir, antes do remate do prazo de presentación de solicitudes de participación, os requisitos xerais, e básicos, que deseguido se relacionan (e sen prexuízo daqueloutros específicos que, de ser o caso, se puideran fixar para cada praza concreta nas respectivas bases específicas);

a) Ter a nacionalidade española ou algunha outra que, con arranxo ao disposto no artigo 52 da Lei 2/2015, de 29 de abril, de Emprego Público de Galicia (LEPG), permita o acceso ao emprego público.

b) Ter a condición de funcionario de carreira ou persoal laboral fixo (para os supostos de funcionarización) ao servizo do Concello de Cambados, e ocupar as prazas e pertencer ao grupo/subgrupo de clasificación que, segundo o disposto na base primeira para cada unha das vacantes obxecto de convocatoria, resultan esixibles para poder participar no respectivo proceso de promoción interna.

c) Ter prestado servizos efectivos, no Concello de Cambados, baixo a condición de persoal funcionario de carreira ou laboral fixo (para os supostos de funcionarización), durante cando menos dous anos no grupo/subgrupo de clasificación profesional dende o que, segundo o disposto na base primeira e apartado anterior, se habilita a promoción.

d) Estar en posesión, ou en condicións de obtelo na data na que remate o prazo de presentación de solicitudes, do título que, para cada tipoloxía de vacante, se fixa nas respectivas bases específicas; e tendo en conta que ao tratarse dun suposto de acceso ao grupo profesional C, tamén poderá participar aquel persoal municipal que, carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no subgrupo de pertenza e dende o que promociona, ou ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos e supere os cursos de formación que, de ser o caso, se determinen ao efecto.

e) Non ter sido separado, mediante expediente disciplinario, do servizo en ningunha Administración Pública ou nos órganos constitucionais ou estatutarios das Comunidades Autónomas (CCAA); nin estar na situación de inhabilitación absoluta ou especial para o desempeño de empregos ou cargos públicos por resolución xudicial.

No caso de nacionais doutros Estados, non estar inhabilitado ou en situación equivalente, nin haber sido sometido a sanción disciplinaria ou equivalente que impida no Estado de procedencia o acceso ao emprego público nos termos anteriores.

f) Estar en posesión das capacidades e aptitudes físicas e psíquicas que sexan necesarias para o desempeño das correspondentes funcións ou tarefas.

g) Non superar a idade de xubilación forzosa.

h) Estar en posesión do nivel de CELGA, ou equivalente, que para cada tipoloxía de praza se determina nas respectivas bases específicas (ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias).

A dita acreditación do coñecemento de lingua galega realizarase de conformidade ao previsto na normativa de aplicación; con arranxo ao Sistema de Certificación de Lingua galega (CELGA) actualmente vixente, ou as súas certificacións equivalentes, debidamente homologadas polo órgano competente en materia de política lingüística da Xunta de Galicia (nos termos do previsto na Orde de 16 de xullo de 2007, e Orde de 10 de febreiro de 2014, que modifica a anterior, ao respecto dos certificados oficiais acreditativos dos niveles de coñecemento de lingua galega).

En todo caso, e con arranxo ao previsto no artigo 51.2 da Lei do Emprego Público de Galicia, os/as aspirantes que non acrediten o coñecemento da Lingua Galega requirida nas convocatorias específicas de cada unha das prazas, ou estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega, e que cualificará ao/á aspirante como apto ou non apto.

QUINTA.—Presentación de solicitudes

As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme ao modelo que figurará como anexo das respectivas bases específicas, no rexistro xeral do Concello, en horario de atención ao público, e no prazo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da respectiva convocatoria no BOE. Igualmente, as ditas solicitudes tamén se poderán presentar por calquera das formas previstas no artigo 16.4 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas (ou naqueloutras previsións normativas concordantes e/ou substitutivas deste artigo).

Xunto coa dita solicitude/instancia (que deberá incluír, tamén, declaración responsable do cumprimento dos requisitos de participación), os/as aspirantes deberán achegar a seguinte documentación, que deberá presentarse en documento orixinal ou copia debidamente cotexada/compulsada:

a) DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da nacionalidade do aspirante.

b) Título requirido para acceder ao proceso selectivo, con arranxo ao sinalado nas respectivas bases especificas e no apartado d) da base anterior.

c) Acreditación documental de posuír, de ser o caso, os carnés de conducir ou profesionais requiridos, segundo o sinalado nas respectivas bases específicas.

d) Acreditación documental de posuír, de ser o caso, o coñecemento da lingua galega requirido, segundo sinalado nas respectivas bases especificas .

e) Certificado médico, asinado por un colexiado en exercicio, no que conste/se acredite, expresamente, que teñen a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións e tarefas correspondentes.

f) Relación de méritos acompañada dos xustificantes acreditativos dos mesmos.

Só se terán en conta para a fase de concurso os méritos debidamente acreditados, en todos os seus extremos, dentro do prazo de presentación de solicitudes; e non serán obxecto de toma en consideración, e valoración, os que se acheguen con posterioridade ao remate de dito prazo, que serán considerados como achega de nova de documentación fora de prazo.

g) Os/as aspirantes que fagan valer a súa condición de persoas con discapacidade deberán presentar certificado dos órganos competentes do Ministerio de Traballo e Seguridade Social, ou outro órgano competente ao efecto, que acredite tal condición; debendo achegar, asemade, certificado dos citados órganos, ou da administración sanitaria competente, acreditativo da compatibilidade co desempeño das tarefas e funcións correspondentes. Debendo advertir, asemade, xunto á presentación da solicitude, de ser o caso, se precisaran algún tipo de adaptación nas probas a desenvolver.

O cumprimento dos requisitos de participación sinalados nos puntos b) e c) da base cuarta serán acreditados, de oficio, por parte da Administración, mediante a correspondente certificación expedida pola Secretaría do Concello ou aqueloutros funcionarios/as municipais habilitados ao efecto.

SEXTA.—Dereitos de exame

Os/as aspirantes non deberán aboar dereitos de exame.

SÉTIMA.—Admisión de aspirantes

Rematado o prazo de presentación de instancias, a Alcaldía aprobará, no prazo máximo dun mes, a lista provisional de aspirantes admitidos/as e excluídos/as que se fará pública no BOP, no taboleiro de anuncios e na web municipais. Na dita Resolución indicarase o nome, apelidos e DNI dos/as admitidos/as e excluídos/as e, no seu caso, as causas de exclusión.

Os/as aspirantes excluídos/as, así como os omitidos na relación de admitidos ou excluídos, disporán dun prazo de 10 días hábiles, que comezará a contar dende o día seguinte ao da publicación da resolución no BOP, para corrixir os defectos que motivaran a súa exclusión ou a súa omisión da lista de admitidos.

Os aspirantes que dentro do prazo sinalado non emendasen a exclusión ou non alegasen a omisión, xustificando o seu dereito a seren incluídos na relación de admitidos, serán definitivamente excluídos do proceso selectivo. De non se presentaren reclamacións dentro deste prazo, a lista provisional de admitidos e excluídos elevarase a definitiva.

As alegacións/emendas serán aceptadas ou rexeitadas por resolución da Alcaldía (que será obxecto de nova publicación no BOP, así como no taboleiro de edictos e na web municipais), e na que se aprobará a lista definitiva de admitidos/as e excluídos/as; na mesma, tamén se determinará a composición nominativa do tribunal cualificador, o lugar, data e hora na que se citará ao mesmo para a súa primeira sesión (constitutiva), así como para o inicio do proceso selectivo (que se iniciará coa fase de concurso).

OITAVA.—Tribunal cualificador

O tribunal, cuxa composición se adecuará aos criterios de imparcialidade e profesionalidade, así como aos restantes requisitos previstos, ao efecto, pola normativa de aplicación (nomeadamente, artigos 60 do Texto Refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público e 59 da Lei do Emprego Público de Galicia), estará conformado polos seguintes integrantes (dos que se deberá nomear, en todo caso, titulares e suplentes):

— Presidente/a.

— 3 Vogais.

— Secretario/a.

O tribunal non poderá constituírse, nin actuar, sen a presenza, cando menos, de tres de seus membros, titulares ou suplentes, debendo estar presentes en todo caso o presidente/a e o/a secretario/a. De tódalas reunións que celebre o tribunal o/a secretario/a redactará a correspondente acta.

Os membros do tribunal absteranse de intervir, e o comunicarán á autoridade convocante, cando concorra algunha das circunstancias previstas, ao efecto, na normativa reguladora de réxime xurídico das administracións públicas. Así mesmo, os aspirantes poderán recusar aos membros do tribunal cando concorran as ditas circunstancias.

O tribunal resolverá, por maioría de votos dos seus membros presentes, tódalas dúbidas e/ou cuestións que se susciten ao respecto da aplicación e/ou interpretación das normas contidas nestas bases, así como nos supostos non previstos nas mesmas (recabando, no seu caso, a emisión de informe e/ou opinión especializada por parte dos asesores que, ao efecto, poidan ter sido requiridos)

O tribunal poderá dispoñer a incorporación, nos supostos en que así o estime oportuno (previo acordo formal adoptado ao respecto), e aos efectos da asistencia/colaboración na súa actuación e/ou traballos propios, de asesores; que actuarán con voz e sen voto, limitándose ao exercicio das especialidades técnicas/profesionais en base ás cales foran requiridos para o dito asesoramento.

Os membros concorrentes ás sesións do tribunal, e para os efectos de percepcións de asistencias, se clasificarán consonte o disposto no Real Decreto 462/2002 sobre indemnizacións por razóns de servizo (e normativa concordante e/ou substitutiva).

En todo o non previsto nas presentes bases, o procedemento de actuación do tribunal axustarase ao establecido na normativa aplicable á formación da vontade dos órganos colexiados.

NOVENA.—Comezo e criterios xerais do desenvolvemento do proceso selectivo

Coa resolución comprensiva da relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos, a publicar no BOP e no taboleiro de edictos e na web municipais, determinarase a composición nominativa do tribunal cualificador, o lugar, data e hora na que se citará ao mesmo para a súa primeira sesión (constitutiva), así como para o inicio do proceso selectivo (que se iniciará coa fase de concurso).

O sistema selectivo empregado será o concurso-oposición, debendo desenvolverse, con carácter previo, a fase de concurso.

O resultado da fase de concurso farase público mediante anuncio no taboleiro de edicto e na páxina web municipais, antes de iniciarse a fase de oposición; nel figurará a puntuación obtida na devandita fase. Igualmente, en dito anuncio tamén se fixará a data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio da fase de oposición. Os sucesivos anuncios sobre puntuación e realización das probas da fase de oposición, así como aqueloutros anuncios que poidan proceder, efectuarase no taboleiro de edictos e na web municipais.

Se durante o desenvolvemento do proceso selectivo chegase a coñecemento do tribunal que algún dos aspirantes carece de calquera dos requisitos esixidos na convocatoria, será excluído, previa audiencia do interesado, comunicándoo no mesmo día á autoridade que convocou o proceso selectivo.

Os exercicios da fase oposición serán de carácter obrigatorio e eliminatorio, agás o que, de ser o caso, se deba realizar para a acreditación do coñecemento do galego (no que os/as aspirantes serán cualificados como aptos ou non aptos).

DÉCIMA.—Sistema selectivo

O sistema selectivo empregado será o concurso-oposición; debendo desenvolverse, con carácter previo, a fase de concurso.

DÉCIMO PRIMEIRA.—Desenvolvemento do proceso selectivo

O desenvolvemento do concurso- oposición rexerase polas seguintes normas:

1.—Fase de concurso.—O concurso, que se realizará con carácter previo á fase de oposición, consistirá na valoración dos méritos alegados e adecuadamente acreditados polos aspirantes admitidos no proceso, con arranxo aos criterios sinalados nas presentes bases.

O resultado da fase de concurso farase público mediante anuncio no taboleiro de edictos e na páxina web municipais, antes de iniciarse a fase de oposición; nel figurará a puntuación obtida trala correspondente valoración de méritos. Igualmente, en dito anuncio tamén se fixará a data, hora e lugar de celebración do primeiro exercicio da fase de oposición.

A fase de concurso en ningún caso terá carácter eliminatorio, pero a puntuación nesta fase sumarase á obtida nos exercicios da fase de oposición (sempre que se teñan superado), determinándose así a puntuación final. En todo caso, a puntuación da fase de concurso non poderá superar o 40% da puntuación total máxima que se poida acadar polo conxunto do proceso selectivo (oposición máis concurso).

Na fase de concurso serán obxecto de valoración os seguintes aspectos/méritos, ata unha puntuación total máxima de 40 puntos; e referidos/computables, todos eles, ata a data da publicación da convocatoria no BOE:

a) Experiencia profesional.—A experiencia profesional valorarase, para todos os procesos selectivos a desenvolver, con arranxo aos criterios a continuación sinalados, e ata un máximo de 30 puntos:

— Por servizos prestados, no Concello de Cambados, na praza dende a que se habilita a promoción, xa sexa coa condición de persoal funcionario carreira ou laboral fixo (nos supostos de funcionarización); a razón de 0,25 puntos por cada mes completo de servizos.

Non se terán en conta os períodos inferiores ao mes; considerarase como mes completo calquera fracción de tempo traballado superior a 15 días.

Para a acreditación da dita experiencia profesional deberase achegar certificación de servizos prestados, expedida pola Secretaría do Concello ou órgano e/ou funcionario/a municipais habilitados ao efecto; na que se deberán indicar, de forma clara e concreta, os períodos de tempo de prestación de servizos. Debendo achegarse, xunto á mesma, unha certificación de vida laboral actualizada expedida pola Administración da Seguridade Social, onde consten os períodos alegados como experiencia profesional.

b) Formación específica/complementaria relacionada, ata un máximo de 10 puntos.—Serán obxecto de valoración os cursos/accións formativas directamente relacionadas coas funcións e perfil profesional propios da praza obxecto de cobertura, así como os relativos a prevencións de riscos laborais e igualdade; e sempre que teñan sido convocados, impartidos ou homologados con arranxo aos criterios sinalados a continuación.

Así, deberán ter sido convocados, impartidos ou homologados polo Instituto Nacional de Administración Pública, Escola Galega de Administración Pública ou Academia Galega de Seguridade Pública (AGASP); no marco dos Acordos de Formación para o Emprego das Administracións Públicas (e sucesivos acordos de formación continua nas administracións públicas); no marco dos plans anuais de formación do Concello ou a Deputación, sempre que o certificado de asistencia o expidan estas entidades; polos colexios profesionais correspondentes, por razón de materia; ou por aqueloutros organismos/centros ou axentes promotores recoñecidos/homologados para a formación do persoal ao servizo do sector público.

Tamén se valorarán os cursos impartidos polo Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) ou organismo que o substitúa nas distintas comunidades autónomas, sempre que teñan relación directa coas funcións da vacante á que se aspira. Así mesmo, tamén poderán avaliarse os impartidos por outros organismos oficiais competentes para impartir os cursos propios de cada oficio, e os derivados dos acordos nacionais de formación continua (FORCEM) impartidos por sindicatos ou confederación de empresarios, sempre e cando teñan relación coas funcións da vacante obxecto de convocatoria.

A valoración de dita formación realizarase conforme ao seguinte baremo:

— Cunha duración inferior a 10 horas; 0,15 puntos

— Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,25 puntos.

— Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.

— Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.

— Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.

— Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.

Para a acreditación desta formación deberase achegar o título correspondente ou certificado da entidade/organismo que realizou a actividade formativa (mediante orixinais ou copias debidamente cotexadas).

Non serán obxecto de valoración a asistencia a xornadas, seminarios, simposios ou similares. No caso de que a duración só se estableza por créditos e non por horas, cada crédito equivalerá a 10 horas.

Nos documentos acreditativos da realización dos cursos/accións formativas deberá constar a data de realización dos mesmos, a súa duración (en horas), así como o temario/materias impartidos (agás en supostos de cursos monográficos); de non figurar/acreditarse ditos extremos, non serán obxecto de valoración.

Valoraranse por unha soa vez os diferentes cursos relativos a unha mesma materia (agás que quede claramente diferenciado que o contido tivera sido diferente, ou que se tratase de actualizacións), valorándose, unicamente, o de nivel superior ou avanzado.

2.—Fase de Oposición.—Agás que por disposición legal, regulamentaria ou nas bases específicas se dispoña outra cousa, a fase de oposición constará de dous (2) exercicios (ao marxe da proba de galego, nos casos en que proceda); sendo ambos de carácter obrigatorio e eliminatorio.

O primeiro exercicio realizarase, para todas as vacantes convocadas, baixo a modalidade de proba escrita tipo test, e referido ás materias contidas no temario que se incorpore nas respectivas bases específicas.

O segundo exercicio consistirá, tamén para todas as prazas, no desenvolvemento dunha proba de tipo práctico.

No exercicio práctico o órgano de selección poderá propoñer a realización de casos prácticos que se adecúen ao previsto, ao efecto, nas bases específicas de cada convocatoria, e sempre que estean relacionados coas materias do temario específico a incorporar nas ditas bases. Así, este exercicio práctico consistirá nunha proba de desenvolvemento material das habilidades operativas e coñecementos prácticos dos aspirantes, adecuada ao nivel de titulación e funcións da praza, con arranxo á particularidades que se poidan prever nas respectivas bases específicas. En todo caso, os criterios de resolución/solución dos casos prácticos, así como da súa avaliación/puntuacións, deberán ser fixados polo órgano de selección antes de iniciarse o exame e constar na correspondente acta.

A forma concreta de realización/presentación dos exercicios da fase de oposición será acordada polo órgano de selección en cada caso, en función das características da praza e do previsto, ao efecto, nas respectivas bases específicas da convocatoria.

Cada un dos dous exercicios, tanto os teóricos como os prácticos, cualificaranse con un máximo de 30 puntos, quedando eliminado o aspirante que non obteña un mínimo de 15 puntos en cada un deles; correspondendo ao Tribunal determinar cal é o nivel de coñecementos mínimos necesarios para obter esta puntuación.

Así mesmo, para aqueles aspirantes que non acrediten estar en posesión do nivel CELGA (ou equivalente) que se determine en cada unha das convocatorias específicas, ou equivalente, ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias, deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega. Dita proba consistirá en traducir un texto (facilitado polo Tribunal, inmediatamente antes de celebrarse a proba), e sen axuda de dicionario, do castelán ao galego. Esta proba terá unha duración máxima de 30 minutos e cualificará ao/á aspirantes como “apto” ou “non apto”, correspondéndolle ao Tribunal determinar o nivel de coñecementos esixido para acadar o resultado de apto; quedando eliminados do proceso selectivo aqueles/as aspirantes que non acaden dita cualificación de apto.

Naqueles exercicios nos que sexa preciso establecer unha orde de actuación dos/as aspirantes, seguirase a orde alfabética e criterios aplicables ao efecto que, para o ano en curso, teña aprobado a Xunta de Galicia en relación á orde de actuación dos aspirantes nos procesos selectivos para o ingreso na Administración Autonómica de Galicia que se deriven da oferta de emprego público correspondente.

Segundo os grupos/subgrupos de clasificación profesional das vacantes a cubrir, o número de temas a incluír, nas respectivas bases específicas, será, como mínimo, o seguinte:

— Subgrupo C2: 8 temas

3. Cualificación definitiva.—A puntuación final obterase sumando as puntuacións acadadas na fase de oposición e a obtida na fase de concurso.

Para a superación do proceso e, polo tanto, optar á cobertura das vacantes ofertadas, o/a aspirante deberá ter superado os exercicios da fase de oposición; de non cumprir con esta esixencia, ningún dos aspirantes, o proceso será declarado deserto.

No caso de empate na puntuación total obtida polos/as aspirantes, e que resulte necesario desfacer dito empate, por existir máis aspirantes aprobados que vacantes a cubrir, terase en conta, prioritariamente, a puntuación obtida na fase de oposición. En caso de que persista o empate, atenderase á orde alfabética e criterios aplicables ao efecto que, para o ano en curso, teña aprobado a Xunta de Galicia en relación á orde de actuación dos aspirantes nos procesos selectivos para o ingreso na Administración Autonómica de Galicia que se deriven da oferta de emprego público correspondente.

DÉCIMO SEGUNDA.—Finalización do proceso selectivo

Relación de aprobados e nomeamento dos/as aspirantes seleccionados.—Finalizado o proceso selectivo, o Tribunal fará pública (mediante anuncio no taboleiro de edictos e páxina web municipais) a puntuación final total dos/as candidatos/as que teñan superado o proceso selectivo. Propoñendo, asemade, o nomeamento como funcionarios de carreira daqueles que, en igual número ás vacantes convocadas, e en atención á puntuación acadada, proceda seleccionar (proposta que se elevará á Alcaldía, para que, con arranxo ás competencias recoñecidas ao efecto, proceda o resolver o ditos nomeamentos ou contratacións).

Non obstante o anterior, a fin de asegurar a cobertura das prazas, cando se produzan renuncias das persoas seleccionadas antes do seu nomeamento e/ou toma de posesión, ou non acrediten os requisitos establecidos na convocatoria, na proposta do Tribunal poderá figurar unha relación complementaria dos candidatos que tiveran superado o proceso selectivo (e non tiveran sido seleccionadas inicialmente), cunha orde de prelación correlativa á puntuación acadada, para o seu posible nomeamento como persoal funcionario de carreira.

Os aspirantes seleccionados deberán presentar, no prazo máximo de 20 días naturais (a contar dende o día seguinte de requirimento realizado ao efecto) declaración responsable (segundo modelo facilitado polo Concello) de que seguen reunindo todos e cada un dos requisitos esixidos, e acreditados (segundo o fixado nas bases cuarta e quinta das bases presentes ou, no seu caso, nos respectivos apartados das bases específicas), no momento de terse presentado ao proceso selectivo, así como de non estar incurso en causa de incompatibilidade de conformidade coas previsións normativas aplicables ao respecto (e ilo sen prexuízo da responsabilidade na que, no seu caso, e por falsidade na dita declaración, puidese incorrer).

Se dentro do prazo indicado (agás nos casos de forza maior, debidamente motivados e que deberán ser apreciados e estimados, potestativamente, pola Alcaldía), os aspirantes seleccionados non presentaran a documentación requirida, ou da mesma se deducira que non reunirían os requisitos esixidos, non poderán ser nomeados, e quedarán anuladas todas as súas actuacións, sen prexuízo das responsabilidades en que puidera incorrer por falsidade; debendo propoñerse, por parte da Alcaldía, o nomeamento do aspirante que ocupe o primeiro lugar (por orde de puntuación) na relación complementaria de aspirantes que tiveran superado o proceso selectivo e non foran inicialmente seleccionados para a cobertura das vacantes convocadas.

Resolta pola Alcaldía o nomeamento dos aspirantes seleccionados, estes deberán iniciar a relación de servizo, previa toma de posesión, na data sinalada ao efecto na dita resolución, que se lle será debidamente notificada; de non cumprir co dito prazo de incorporación, sen existir causa xustificada (nos casos de forza maior, debidamente motivados e que deberán ser apreciados e estimados, potestativamente, pola Alcaldía), entenderase que renuncian aos seus dereitos.

Os nomeamentos como funcionarios de carreira nas prazas obxecto de convocatoria serán obxecto de publicación no taboleiro de editos e páxina web municipais, así como no BOP e no DOG.

DÉCIMO TERCEIRA.—Incidencias e réxime de recursos

En todo o non previsto nas presentes bases xerais, así como das respectivas bases específicas, o tribunal quedará facultado para resolver e/ou interpretar as dúbidas que se podan presentar, e tomar os acordos necesarios para a boa orde e adecuado desenvolvemento do proceso; e, todo ilo, con pleno sometemento ás previsións normativas aplicables ao respecto, e con arranxo ao sentido e contido das propias bases.

A presente bases, as respectivas convocatorias e bases específicas e cantos actos administrativos se deriven das mesmas, e das actuacións do tribunal, poderán ser impugnados, polos interesados, tanto en vía administrativa como contenciosa, nos casos e na forma establecidos pola normativa aplicable ao respecto.

I.—BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, E POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA (1) VACANTE DE ENCARGADO/A DE OBRAS E SERVIZOS

PRIMEIRA.—Obxecto e características da convocatoria

Procédese a convocatoria do proceso selectivo para cobertura, en quenda de promoción interna para funcionarización, e mediante persoal funcionario de carreira, dunha (1) vacante de encargado/a de obras e servizos, pertencente á clase de persoal de oficios da subescala de servizos especiais da escala de administración especial, grupo C e subgrupo C2, orzamentada e prevista na plantilla de persoal do Concello de Cambados, e que ten sido obxecto de inclusión na OEP do exercicio 2017; a cal estará dotada coas retribucións básicas propias do seu grupo de clasificación e coas complementarias asignadas ao posto de adscrición correspondente, segundo o disposto na RPT vixente no Concello.

SEGUNDA.—Sistema de selección

Establécese como sistema selectivo o concurso- oposición.

TERCEIRA.—Condicións dos/as aspirantes

Os/as aspirantes que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprir e acreditar as condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, nos termos e cos criterios indicados ao efecto. Así, e ao marxe das restantes condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes deberán posuír, ao día de finalización do prazo de presentación de solicitudes;

• A condición de persoal laboral fixo ao servizo do Concello de Cambados ocupante dunha praza de operario de servizos clasificada dentro da A.P.; e cunha antigüidade mínima de dous anos no dito grupo de clasificación profesional.

• Ademais, e con arranxo ás condicións xerais sinaladas na dita base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes tamén deberán estar en posesión do título Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) ou equivalentes; así como do nivel CELGA 3, ou equivalentes (tamén poderá participar aquel persoal municipal que, carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no grupo de pertenza e dende o que promociona, ou ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos e supere os cursos de formación que, de ser o caso, se determinen ao efecto).

• Os/as aspirantes tamén deberán de estar en posesión do carné de conducir B1

Os/as aspirantes que non acrediten o dito nivel de CELGA 3, ou equivalentes, ou estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega conforme ao estipulado no apartado II da base cuarta.

CUARTA.—Desenvolvemento do proceso selectivo

1.—Fase de concurso.—a) Experiencia profesional.—A experiencia profesional acreditada conforme ao estipulado no apartado 1.a) da base décimo primeira das bases xerais, puntuarase de acordo ao seguinte baremo, e ata un máximo de 30 puntos:

— Por servizos prestados no Concello de Cambados como persoal laboral fixo en prazas de operario/a de servizos, ou equivalentes, e pertencentes á A.P. (ou grupo profesional equivalente); a razón de 0,25 puntos por cada mes completo de servizos.

b) Formación específica/complementaria relacionada, ata un máximo de 10 puntos.—Só se valorarán as accións formativas directamente relacionados cas funcións e perfil profesional propios da praza obxecto de convocatoria, conforme ao estipulado, ao efecto, no apartado 1.b) da base décimo primeira das bases xerais. A valoración de dita formación realizarase conforme aos seguintes criterios e baremo:

— Cunha duración inferior a 10 horas: 0,15 puntos

— Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,25 puntos.

— Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.

— Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.

— Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.

— Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.

2.—Fase de oposición.—Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.—Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test, de 50 preguntas, máis 5 preguntas de reserva (toadas elas referidas as materias contidas no programa establecido no Anexo I), con 3 respostas alternativas e das cales só unha delas será a correcta. O Tribunal disporá dos medios que considere oportunos para garantir o anonimato dos aspirantes na realización do exercicio.

As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para substituír aquelas preguntas do exame inicial que fosen anuladas polo Tribunal, previo acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial terase por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación.

O tempo máximo de duración deste exercicio será de 75 minutos.

Este exercicio cualificarase de cero (0) a trinta (30) puntos, sendo necesario para superalo obter un mínimo de quince (15) puntos, correspondendo ao Tribunal determinar cal é o número de respostas correctas para alcanzar esta puntuación mínima e que se ten que corresponder necesariamente co 50% das respostas acertadas.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.—Consistirá na superación dun ou varios supostos de carácter práctico, relacionado/s coas materias establecidas no temario que figura no Anexo I.

O exercicio será determinado polo Tribunal inmediatamente antes da realización do mesmo. O tempo máximo para a realización do exercicio será o que estableza o Tribunal segundo a natureza do exercicio a realizar.

A proba cualificarase de 0 a 30 puntos, debéndose obter unha puntuación mínima de 15 puntos para superalo.

Terceiro exercicio: Para os/as aspirantes que non acrediten estar en posesión do nivel de coñecemento de galego requirido (CELGA 3 ou equivalente), ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias. Exercicio que se desenvolverá e cualificará conforme ao establecido no apartado 2 da base décimo primeira das bases xerais.

QUINTA.—Presentación de solicitudes

As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme aos criterios e prazos sinalados na base quinta das bases xerais. Debendo realizarse, en todo caso, consonte o modelo que figurar como anexo II destas bases específicas, e no prazo máximo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

SEXTA.—Réxime normativo supletorio

En todo o non previsto nas presentes bases específicas estarase ao disposto nas bases xerais das que derivan e ás que complementan (“BASES XERAIS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DIFERENTES VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017 DO CONCELLO DE CAMBADOS”), así como ao réxime normativo de aplicación e supletoriedade sinalado nas mesmas.

ANEXO I.—PROGRAMA PARA A FASE DE OPOSICIÓN

1. Funcións e tarefas fundamentais dun encargado municipal de obras e servizos. Particularidades do Concello de Cambados, segundo RPT e Organigrama vixentes.

2. Planificación de obras: Planificación xeral.

3. Coordinación dos traballos/cometido de obras e servizos cos diferentes servizos municipais.

4. Instalacións de servizos: Condicións xerais das obras.

5. Rexistros e arquetas: Características das tapas. Protección de cercos e tapas de rexistro.

6. Sinalización e balización das ocupacións con obras na vía pública: Criterios da aplicación. Características xerais de sinalización.

7. Pasaxes permanentes: Concepto. Pavimentos.

8. A Lei 31/95, do 8 de novembro de prevención de riscos laborais. Dereitos e obrigas dos traballadores. Delegados de Prevención e Comité Seguridade e Saúde Laboral. Recursos preventivos.

ANEXO II.—MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO

D/Dª ………………………………………………………. con DNI nº ……………..………, domicilio a efecto de notificacións en ………………………………………………..……………………………………….. e con teléfono ………………….. e correo eléctrónico de contacto ………………………., solicita tomar parte na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA PARA FUNCIONARIZACIÓN, E POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA (1) VACANTE DE ENCARGADO/A DE OBRAS E SERVIZOS; declarando, baixo a súa responsabilidade, que reúne os requisitos sinalados na base terceira das presentes bases, así como na base cuarta das bases xerais, que afirma coñecer. Achégase, a tal efecto, a seguinte documentación:

1. DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da nacionalidade do aspirante.

2. Certificación acreditativa (expedida pola Secretaría do Concello ou ou aqueloutros funcionarios/as municipais habilitados ao efecto) do cumprimento dos requisitos de participación sinalados nos puntos b) e c) da base cuarta das bases xerais.

3. Titulación requirida para a participación no proceso selectivo, nos termos sinalados na base terceira das bases específicas e cuarta das bases xerais.

4. Acreditación documental de posuír o carné de conducir B1.

5. Acreditación documental de posuír, de ser o caso, o coñecemento da lingua galega requirido, (CELGA 3); segundo sinalado na base terceira e apartado h) da base cuarta das bases xerais.

• SI

• NON

6. Certificado médico asinado por un colexiado en exercicio no que conste/se acredite, expresamente, a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións e tarefas correspondentes.

7. Relación de méritos acompañada dos xustificantes acreditativos dos mesmos.

Cambados , a ………. de …………………….. de 2020

II.—BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, E POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DE DÚAS (2) VACANTES DE OFICIAL DE XARDINERÍA

PRIMEIRA.—Obxecto e características da convocatoria

Procédese a convocatoria do proceso selectivo para cobertura, en quenda de promoción interna para funcionarización, e mediante persoal funcionario de carreira, de dúas (2) vacantes de oficial de xardinería, pertencentes á clase de persoal de oficios da subescala de servizos especiais da escala de administración especial, grupo C e subgrupo C2, orzamentadas e previstas na plantilla de persoal do Concello de Cambados, e que teñen sido obxecto de inclusión na OEP do exercicio 2017; as cales estarán dotadas coas retribucións básicas propias do seu grupo de clasificación e coas complementarias asignadas ao posto de adscrición correspondente, segundo o disposto na RPT vixente no Concello.

SEGUNDA.—Sistema de selección

Establécese como sistema selectivo o concurso- oposición.

TERCEIRA.—Condicións dos/as aspirantes

Os/as aspirantes que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprir e acreditar as condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, nos termos e cos criterios indicados ao efecto. Así, e ao marxe das restantes condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes deberán posuír, ao día de finalización do prazo de presentación de solicitudes;

• A condición de persoal laboral fixo ao servizo do Concello de Cambados ocupante dunha praza de operario de servizos clasificada dentro da A.P.; e cunha antigüidade mínima de dous anos no dito grupo de clasificación profesional.

• Ademais, e con arranxo ás condicións xerais sinaladas na dita base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes tamén deberán estar en posesión do título Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) ou equivalentes; así como do nivel CELGA 3, ou equivalentes (tamén poderá participar aquel persoal municipal que, carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no grupo de pertenza e dende o que promociona, ou ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos e supere os cursos de formación que, de ser o caso, se determinen ao efecto).

• Os/as aspirantes tamén deberán de estar en posesión do carné de conducir B1.

Os/as aspirantes que non acrediten o dito nivel de CELGA 3, ou equivalentes, ou estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega conforme ao estipulado no apartado II. da base cuarta.

CUARTA.—Desenvolvemento do proceso selectivo

1.—Fase de concurso

a) Experiencia profesional.—A experiencia profesional acreditada conforme ao estipulado no apartado 1.a) da base décimo primeira das bases xerais, puntuarase de acordo ao seguinte baremo, e ata un máximo de 30 puntos:

— Por servizos prestados no Concello de Cambados como persoal laboral fixo en prazas de operario/a de servizos, ou equivalentes, e pertencentes á A.P. (ou grupo profesional equivalente); a razón de 0,25 puntos por cada mes completo de servizos.

b) Formación específica/complementaria relacionada, ata un máximo de 10 puntos:

Só se valorarán as accións formativas directamente relacionados cas funcións e perfil profesional propios da praza obxecto de convocatoria, conforme ao estipulado, ao efecto, no apartado 1.b) da base décimo primeira das bases xerais. A valoración de dita formación realizarase conforme aos seguintes criterios e baremo:

— Cunha duración inferior a 10 horas: 0,15 puntos

— Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,25 puntos.

— Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.

— Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.

— Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.

— Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.

2.—Fase de oposición.—Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.—Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test, de 50 preguntas, máis 5 preguntas de reserva (todas elas referidas as materias contidas no programa establecido no Anexo I), con 3 respostas alternativas e das cales só unha delas será a correcta. O Tribunal disporá dos medios que considere oportunos para garantir o anonimato dos aspirantes na realización do exercicio.

As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para substituír aquelas preguntas do exame inicial que fosen anuladas polo Tribunal, previo acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial terase por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación.

O tempo máximo de duración deste exercicio será de 75 minutos.

Este exercicio cualificarase de cero (0) a trinta (30) puntos, sendo necesario para superalo obter un mínimo de quince (15) puntos, correspondendo ao Tribunal determinar cal é o número de respostas correctas para alcanzar esta puntuación mínima e que se ten que corresponder necesariamente co 50% das respostas acertadas.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.—Consistirá na superación dun ou varios supostos de carácter práctico, relacionado/s coas materias establecidas no temario que figura no Anexo I.

O exercicio será determinado polo Tribunal inmediatamente antes da realización do mesmo. O tempo máximo para a realización do exercicio será o que estableza o Tribunal segundo a natureza do exercicio a realizar.

A proba cualificarase de 0 a 30 puntos, debéndose obter unha puntuación mínima de 15 puntos para superalo.

Terceiro exercicio: Para os/as aspirantes que non acrediten estar en posesión do nivel de coñecemento de galego requirido (CELGA 3 ou equivalente), ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias. Exercicio que se desenvolverá e cualificará conforme ao establecido no apartado 2 da base décimo primeira das bases xerais.

QUINTA.—Presentación de solicitudes

As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme aos criterios e prazos sinalados na base quinta das bases xerais. Debendo realizarse, en todo caso, consonte o modelo que figurar como anexo II destas bases específicas, e no prazo máximo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

SEXTA.—Réxime normativo supletorio

En todo o non previsto nas presentes bases específicas estarase ao disposto nas bases xerais das que derivan e ás que complementan (“BASES XERAIS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DIFERENTES VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017 DO CONCELLO DE CAMBADOS”), así como ao réxime normativo de aplicación e supletoriedade sinalado nas mesmas.

ANEXO I.—PROGRAMA PARA A FASE DE OPOSICIÓN

Tema 1. Funcións e tarefas máis importantes dun oficial xardineiro. Particularidades do Concello de Cambados, segundo RPT e Organigrama vixentes.

Tema 2. Céspede. Implantación do céspede. Preparación do terreo. Sementeira. Sementes e as súas clases, mesturas. Mantemento do céspede. Tipo de segas. Escarificados. Aireados.

Tema 3. Botánica aplicada á xardinería: A planta, conceptos xerais. A raíz, o talo, as follas e as flores. Clasificación das plantas. Nomenclatura. Plagas e enfermidades: Tratamento.

Tema 4. Maquinaria, útiles e ferramentas máis usadas na xardinería. Diferentes tipos de rego. Regos en xardíns e xardineiras.

Tema 5. Plantación de árbores, arbustos e sebes, dimensionado das fochas, época de plantación, entourado, apertura, preparación da focha, fertilización. Poda e cirurxía arbórea..

Tema 6. Solos, análise, emendas e correccións. Fertilizantes e substratos.

Tema 7. Conservación de zonas verdes: Conceptos xerais de conservación dunha zona verde. Calendario de conservación ao longo do ano.

Tema 8. A Lei 31/95, do 8 de novembro de prevención de riscos laborais. Dereitos e obrigas dos traballadores. Delegados de Prevención e Comité Seguridade e Saúde Laboral. Recursos Preventivos.

ANEXO II.—MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO

D/Dª ………………………………………………………. con DNI nº ……………..………, domicilio a efecto de notificacións en ………………………………………….. e con teléfono ……………… e correo electrónico de contacto ………………………., solicita tomar parte na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA PARA FUNCIONARIZACIÓN, E POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DE DÚAS (2) VACANTES DE OFICIAL DE XARDINERÍA; declarando, baixo a súa responsabilidade, que reúne os requisitos sinalados na base terceira das presentes bases, así como na base cuarta das bases xerais, que afirma coñecer. Achégase, a tal efecto, a seguinte documentación:

1. DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da nacionalidade do aspirante.

2. Certificación acreditativa (expedida pola Secretaría do Concello ou ou aqueloutros funcionarios/as municipais habilitados ao efecto) do cumprimento dos requisitos de participación sinalados nos puntos b) e c) da base cuarta das bases xerais.

3. Titulación requirida para a participación no proceso selectivo, nos termos sinalados na base terceira das bases específicas e cuarta das bases xerais.

4. Acreditación documental de posuír o carné de conducir B1

5. Acreditación documental de posuír, de ser o caso, o coñecemento da lingua galega requirido, (CELGA 3); segundo sinalado na base terceira e apartado h) da base cuarta das bases xerais.

• SI

• NON

6. Certificado médico asinado por un colexiado en exercicio no que conste/se acredite, expresamente, a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións e tarefas correspondentes.

7. Relación de méritos acompañada dos xustificantes acreditativos dos mesmos. Cambados, a ………. de …………………….. de 2020

III.—BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, E POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DE DÚAS (2) VACANTES DE OFICIAL CONDUTOR/A

PRIMEIRA.—Obxecto e características da convocatoria

Procédese a convocatoria do proceso selectivo para cobertura, en quenda de promoción interna para funcionarización, e mediante persoal funcionario de carreira, de dúas (2) vacantes de oficial condutor/a, pertencentes á clase de persoal de oficios da subescala de servizos especiais da escala de administración especial, grupo C e subgrupo C2, orzamentadas e previstas na plantilla de persoal do Concello de Cambados, e que teñen sido obxecto de inclusión na OEP do exercicio 2017; as cales estarán dotadas coas retribucións básicas propias do seu grupo de clasificación e coas complementarias asignadas ao posto de adscrición correspondente, segundo o disposto na RPT vixente no Concello.

SEGUNDA.—Sistema de selección

Establécese como sistema selectivo o concurso- oposición.

TERCEIRA.—Condicións dos/as aspirantes

Os/as aspirantes que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprir e acreditar as condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, nos termos e cos criterios indicados ao efecto. Así, e ao marxe das restantes condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes deberán posuír, ao día de finalización do prazo de presentación de solicitudes;

• A condición de persoal laboral fixo ao servizo do Concello de Cambados ocupante dunha praza de operario de servizos clasificada dentro da A.P.; e cunha antigüidade mínima de dous anos no dito grupo de clasificación profesional.

• Ademais, e con arranxo ás condicións xerais sinaladas na dita base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes tamén deberán estar en posesión do título Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) ou equivalentes; así como do nivel CELGA 3, ou equivalentes (tamén poderá participar aquel persoal municipal que, carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no grupo de pertenza e dende o que promociona, ou ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos e supere os cursos de formación que, de ser o caso, se determinen ao efecto).

• Os/as aspirantes tamén deberán de estar en posesión dos carnés de conducir B1, C+E e CAP, ou equivalentes.

Os/as aspirantes que non acrediten o dito nivel de CELGA 3, ou equivalentes, ou estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega conforme ao estipulado no apartado II da base cuarta.

CUARTA.—Desenvolvemento do proceso selectivo

l) Fase de concurso.—a) Experiencia profesional.—A experiencia profesional acreditada conforme ao estipulado no apartado 1.a) da base décimo primeira das bases xerais, puntuarase de acordo ao seguinte baremo, e ata un máximo de 30 puntos:

— Por servizos prestados no Concello de Cambados como persoal laboral fixo en prazas de operario/a de servizos, ou equivalentes, e pertencentes á A.P. (ou grupo profesional equivalente); a razón de 0,25 puntos por cada mes completo de servizos.

b) Formación específica/complementaria relacionada, ata un máximo de 10 puntos:

Só se valorarán as accións formativas directamente relacionados cas funcións e perfil profesional propios da praza obxecto de convocatoria, conforme ao estipulado, ao efecto, no apartado 1.b) da base décimo primeira das bases xerais. A valoración de dita formación realizarase conforme aos seguintes criterios e baremo:

— Cunha duración inferior a 10 horas; 0,15 puntos

— Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,25 puntos.

— Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.

— Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.

— Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.

— Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.

2.—Fase de oposición.—Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.—Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test, de 50 preguntas, máis 5 preguntas de reserva (todas elas referidas as materias contidas no programa establecido no Anexo I), con 3 respostas alternativas e das cales só unha delas será a correcta. O Tribunal disporá dos medios que considere oportunos para garantir o anonimato dos aspirantes na realización do exercicio.

As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para substituír aquelas preguntas do exame inicial que fosen anuladas polo Tribunal, previo acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial terase por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación.

O tempo máximo de duración deste exercicio será de 75 minutos.

Este exercicio cualificarase de cero (0) a trinta (30) puntos, sendo necesario para superalo obter un mínimo de quince (15) puntos, correspondendo ao Tribunal determinar cal é o número de respostas correctas para alcanzar esta puntuación mínima e que se ten que corresponder necesariamente co 50% das respostas acertadas.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.—Consistirá na superación dun ou varios supostos de carácter práctico, relacionado/s coas materias establecidas no temario que figura no Anexo I.

O exercicio será determinado polo Tribunal inmediatamente antes da realización do mesmo. O tempo máximo para a realización do exercicio será o que estableza o Tribunal segundo a natureza do exercicio a realizar.

A proba cualificarase de 0 a 30 puntos, debéndose obter unha puntuación mínima de 15 puntos para superalo.

Terceiro exercicio: Para os/as aspirantes que non acrediten estar en posesión do nivel de coñecemento de galego requirido (CELGA 3 ou equivalente), ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias. Exercicio que se desenvolverá e cualificará conforme ao establecido no apartado 2 da base décimo primeira das bases xerais.

QUINTA.—Presentación de solicitudes

As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme aos criterios e prazos sinalados na base quinta das bases xerais. Debendo realizarse, en todo caso, consonte o modelo que figurar como anexo II destas bases específicas, e no prazo máximo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

SEXTA.—Réxime normativo supletorio

En todo o non previsto nas presentes bases específicas estarase ao disposto nas bases xerais das que derivan e ás que complementan (“BASES XERAIS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DIFERENTES VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017 DO CONCELLO DE CAMBADOS”), así como ao réxime normativo de aplicación e supletoriedade sinalado nas mesmas.

ANEXO I.—PROGRAMA PARA A FASE DE OPOSICIÓN

Tema 1. Funcións e tarefas máis importantes dun oficial condutor. Particularidades do Concello de Cambados, segundo RPT e Organigrama vixentes.

Tema 2. A inspección técnica de vehículos. O seu obxectivo e periodicidade.

Tema 3. Carga e descarga. Normas e prohibicións. Transporte de cargas especiais. Normativa.

Tema 4. O circuíto de carga de batería. Circuítos de iluminación do vehículo. Tipos e funcións. Diversos sistemas de engraxe. Descrición e aplicacións.

Tema 5. Seguros. Modalidades e as súas coberturas. Partes de sinistro.

Tema 6. Requisitos administrativos para a condución de vehículos automóbiles. Permisos de condución. A tarxeta de transporte.

Tema 7. Rede de vías e estradas que percorren o termo municipal de Cambados.

Tema 8. A Lei 31/95, do 8 de novembro de prevención de riscos laborais. Dereitos e obrigas dos traballadores. Delegados de Prevención e Comité Seguridade e Saúde Laboral. Recursos preventivos.

ANEXO II.—MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO

D/Dª ………………………………………………………. con DNI nº ……………..………, domicilio a efecto de notificacións en ………………………………………………..……………………………………….. e con teléfono ………………….. e correo eléctrónico de contacto ………………………., solicita tomar parte na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA PARA FUNCIONARIZACIÓN, E POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DE DÚAS (2) VACANTES DE OFICIAL CONDUTOR; declarando, baixo a súa responsabilidade, que reúne os requisitos sinalados na base terceira das presentes bases, así como na base cuarta das bases xerais, que afirma coñecer. Achégase, a tal efecto, a seguinte documentación;

1. DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da nacionalidade do aspirante.

2. Certificación acreditativa (expedida pola Secretaría do Concello ou ou aqueloutros funcionarios/as municipais habilitados ao efecto) do cumprimento dos requisitos de participación sinalados nos puntos b) e c) da base cuarta das bases xerais.

3. Titulación requirida para a participación no proceso selectivo, nos termos sinalados na base terceira das bases específicas e cuarta das bases xerais.

4. Acreditación documental de posuír os carnés de conducir B1, C+E e CAP

5. Acreditación documental de posuír, de ser o caso, o coñecemento da lingua galega requirido, (CELGA 3); segundo sinalado na base terceira e apartado h) da base cuarta das bases xerais.

• SI

• NON

6. Certificado médico asinado por un colexiado en exercicio no que conste/se acredite, expresamente, a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións e tarefas correspondentes.

7. Relación de méritos acompañada dos xustificantes acreditativos dos mesmos.

Cambados , a ………. de …………………….. de 2020

IV.—BASES ESPECÍFICAS REGULADORAS DA CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, E POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA (1) VACANTE DE OFICIAL DE MANTEMENTO

PRIMEIRA.—Obxecto e características da convocatoria.—Procédese a convocatoria do proceso selectivo para cobertura, en quenda de promoción interna para funcionarización, e mediante persoal funcionario de carreira, dunha (1) vacante de oficial de mantemento, pertencente á clase de persoal de oficios da subescala de servizos especiais da escala de administración especial, grupo C e subgrupo C2, orzamentada e prevista na plantilla de persoal do Concello de Cambados, e que ten sido obxecto de inclusión na OEP do exercicio 2017; a cal estará dotada coas retribucións básicas propias do seu grupo de clasificación e coas complementarias asignadas ao posto de adscrición correspondente, segundo o disposto na RPT vixente no Concello.

SEGUNDA.—Sistema de selección.—Establécese como sistema selectivo o concurso- oposición.

TERCEIRA.—Condicións dos/as aspirantes.—Os/as aspirantes que desexen participar neste proceso selectivo deberán cumprir e acreditar as condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, nos termos e cos criterios indicados ao efecto. Así, e ao marxe das restantes condicións xerais e básicas sinaladas na base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes deberán posuír, ao día de finalización do prazo de presentación de solicitudes;

• A condición de persoal laboral fixo ao servizo do Concello de Cambados ocupante dunha praza de operario de servizos clasificada dentro da A.P.; e cunha antigüidade mínima de dous anos no dito grupo de clasificación profesional.

• Ademais, e con arranxo ás condicións xerais sinaladas na dita base cuarta das bases xerais, os/as aspirantes tamén deberán estar en posesión do título Graduado en Educación Secundaria Obrigatoria (E.S.O) ou equivalentes; así como do nivel CELGA 3, ou equivalentes (tamén poderá participar aquel persoal municipal que, carecendo da titulación esixida, acredite unha antigüidade mínima de dez anos no grupo de pertenza e dende o que promociona, ou ben teña unha antigüidade mínima de cinco anos e supere os cursos de formación que, de ser o caso, se determinen ao efecto).

• Os/as aspirantes tamén deberán de estar en posesión do carné de conducir B1.

Os/as aspirantes que non acrediten o dito nivel de CELGA 3, ou equivalentes, ou estar en condicións de obtelo dentro do prazo de presentación de instancias, deberán realizar unha proba específica de coñecemento de lingua galega conforme ao estipulado no apartado II da base cuarta.

CUARTA.—Desenvolvemento do proceso selectivo

1.—Fase de concurso.—a) Experiencia profesional.—A experiencia profesional acreditada conforme ao estipulado no apartado 1.a) da base décimo primeira das bases xerais, puntuarase de acordo ao seguinte baremo, e ata un máximo de 30 puntos:

— Por servizos prestados no Concello de Cambados como persoal laboral fixo en prazas de operario/a de servizos, ou equivalentes, e pertencentes á A.P. (ou grupo profesional equivalente); a razón de 0,25 puntos por cada mes completo de servizos.

b) Formación específica/complementaria relacionada, ata un máximo de 10 puntos.—Só se valorarán as accións formativas directamente relacionados cas funcións e perfil profesional propios da praza obxecto de convocatoria, conforme ao estipulado, ao efecto, no apartado 1.b) da base décimo primeira das bases xerais. A valoración de dita formación realizarase conforme aos seguintes criterios e baremo:

— Cunha duración inferior a 10 horas; 0,15 puntos

— Cunha duración de 10 a 50 horas: 0,25 puntos.

— Cunha duración de 51 a 100 horas: 0,50 puntos.

— Cunha duración de 101 a 200 horas: 1 punto.

— Cunha duración de 201 a 300 horas: 1,5 puntos.

— Cunha duración superior a 301 horas: 2 puntos.

2.—Fase de oposición.—Primeiro exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.—Consistirá en contestar por escrito un cuestionario tipo test, de 50 preguntas, máis 5 preguntas de reserva (todas elas referidas as materias contidas no programa establecido no Anexo I), con 3 respostas alternativas e das cales só unha delas será a correcta. O Tribunal disporá dos medios que considere oportunos para garantir o anonimato dos aspirantes na realización do exercicio.

As preguntas de reserva deberán ser contestadas polos aspirantes e utilizaranse para substituír aquelas preguntas do exame inicial que fosen anuladas polo Tribunal, previo acordo motivado ao respecto. Neste suposto, a pregunta anulada do exame inicial terase por non formulada e será substituída pola primeira pregunta de reserva, e así sucesivamente no caso de que houbera mais dunha anulación.

O tempo máximo de duración deste exercicio será de 75 minutos.

Este exercicio cualificarase de cero (0) a trinta (30) puntos, sendo necesario para superalo obter un mínimo de quince (15) puntos, correspondendo ao Tribunal determinar cal é o número de respostas correctas para alcanzar esta puntuación mínima e que se ten que corresponder necesariamente co 50% das respostas acertadas.

Segundo exercicio: De carácter obrigatorio e eliminatorio.—Consistirá na superación dun ou varios supostos de carácter práctico, relacionado/s coas materias establecidas no temario que figura no Anexo I.

O exercicio será determinado polo Tribunal inmediatamente antes da realización do mesmo. O tempo máximo para a realización do exercicio será o que estableza o Tribunal segundo a natureza do exercicio a realizar.

A proba cualificarase de 0 a 30 puntos, debéndose obter unha puntuación mínima de 15 puntos para superalo.

Terceiro exercicio: Para os/as aspirantes que non acrediten estar en posesión do nivel de coñecemento de galego requirido (CELGA 3 ou equivalente), ou estar en condicións de obtelo antes do remate do prazo de presentación de instancias. Exercicio que se desenvolverá e cualificará conforme ao establecido no apartado 2 da base décimo primeira das bases xerais.

QUINTA.—Presentación de solicitudes

As solicitudes/instancias para tomar parte no proceso selectivo presentaranse, conforme aos criterios e prazos sinalados na base quinta das bases xerais. Debendo realizarse, en todo caso, consonte o modelo que figurar como anexo II destas bases específicas, e no prazo máximo de vinte (20) días hábiles contados a partir do día seguinte ao da publicación do anuncio da convocatoria no BOE.

SEXTA.—Réxime normativo supletorio

En todo o non previsto nas presentes bases específicas estarase ao disposto nas bases xerais das que derivan e ás que complementan (“BASES XERAIS REGULADORAS DA CONVOCATORIA DOS PROCESOS SELECTIVOS PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA, DE DIFERENTES VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017 DO CONCELLO DE CAMBADOS”), así como ao réxime normativo de aplicación e supletoriedade sinalado nas mesmas.

ANEXO I.—PROGRAMA PARA A FASE DE OPOSICIÓN

Tema 1. Funcións e tarefas máis importantes dun oficial mantemento. Particularidades do Concello de Cambados, segundo RPT e Organigrama vixentes.

Tema 2. Ferramentas máis utilizadas polas brigadas de obras, albanelería, electricidade, carpintería e fontanería. Características e aplicacións.

Tema 3. Conservación e mantemento de parques e xardíns: ferramentas utilizadas, podas e fertilización.

Tema 4.Os materiais da construción. Clases e aplicación.

Tema 5. Electricidade: Esquemas básicos de conexión.

Tema 6. Operacións básicas en traballos de albanelería, electricidade, fontanería, carpintería e pintura.

Tema 7. Mantemento dos centros escolares públicos.

Tema 8. A Lei 31/95, do 8 de novembro de prevención de riscos laborais. Dereitos e obrigas dos traballadores. Delegados de Prevención e Comité Seguridade e Saúde Laboral. Recursos preventivos.

ANEXO II.—MODELO DE SOLICITUDE DE PARTICIPACIÓN NO PROCESO SELECTIVO

D/Dª ………………………………………………………. con DNI nº ……………..………, domicilio a efecto de notificacións en ………………………………………………..……………………………………….. e con teléfono ………………….. e correo electrónico de contacto ………………………., solicita tomar parte na CONVOCATORIA E PROCESO SELECTIVO PARA A COBERTURA, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA PARA FUNCIONARIZACIÓN, E POR PERSOAL FUNCIONARIO DE CARREIRA, DUNHA (1) VACANTE DE OFICIAL DE MANTEMENTO; declarando, baixo a súa responsabilidade, que reúne os requisitos sinalados na base terceira das presentes bases, así como na base cuarta das bases xerais, que afirma coñecer. Achégase, a tal efecto, a seguinte documentación;

1. DNI, pasaporte ou documento de identificación equivalente e acreditativo da nacionalidade do aspirante.

2. Certificación acreditativa (expedida pola Secretaría do Concello ou ou aqueloutros funcionarios/as municipais habilitados ao efecto) do cumprimento dos requisitos de participación sinalados nos puntos b) e c) da base cuarta das bases xerais.

3. Titulación requirida para a participación no proceso selectivo, nos termos sinalados na base terceira das bases específicas e cuarta das bases xerais.

4. Acreditación documental de posuír o carné de conducir B1.

5. Acreditación documental de posuír, de ser o caso, o coñecemento da lingua galega requirido, (CELGA 3); segundo sinalado na base terceira e apartado h) da base cuarta das bases xerais.

• SI

• NON

6. Certificado médico asinado por un colexiado en exercicio no que conste/se acredite, expresamente, a capacidade funcional necesaria para o desempeño das funcións e tarefas correspondentes.

7. Relación de méritos acompañada dos xustificantes acreditativos dos mesmos.

Cambados , a ………. de …………………….. de 2020

RECURSOS PROCEDENTES.—Contra este acordo, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse RECURSO POTESTATIVO DE REPOSICIÓN ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ó da súa notificación, ó abeiro do establecido no artigo 124.1 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das administracións públicas , ou ben directamente o recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso-Adminstrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados dende o día seguinte ó da súa notificación, consonte ó disposto nos artigos 8-1 e 46-1 da Lei 29/1998, de 13 de xuño da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

No caso de interpoñerse o recurso potestativo de reposición, deberase resolver e notificar no prazo dun mes segundo establece o artigo 124-2 da devandita Lei 39/2015, entendéndose desestimado o recurso de reposición polo transcurso de dito prazo sen resolución expresa notificada, podendo entón os interesados interpoñer recurso contencioso-administrativo, consonte ao establecido no artigo 46-1) e 4) da Lei 29/1998, Reguladora da Xurisdición Contencioso-Administrativa.

Non obstante, tamén poderase interpoñer calquera outro recurso que os interesados estimen procedentes conforme a Dereito.

DOCUMENTO ASINADO E DATADO ELECTRÓNICAMENTE