PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XANEIRO 2020 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR NOVEMBRO 2019

XANEIRO 2020 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR NOVEMBRO 2019

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO

De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF NOVEMBRO 2019 o seguinte:

Durante o prazo comprendido entre 20 de Xaneiro de 2020 ata o 20 de Marzo de 2020, procederase ó cobro en período voluntario da cota do Padrón citado.

Forma de Pagamento

a) Mediante ingreso nas contas de recadación do concello abertas nas seguintes entidades bancarias:

• ABANCA

• CAIXABANK

• BANCO SABADELL

b) Domiciliación bancaria: O cargo en conta efectuarase durante a segunda semana do mes de Febreiro de 2020.

O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Advertencia, o vencemento do prazo en período voluntario, sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o comezo do procedemento executivo, a percepción dos recargos correspondentes e demais conceptos esixibles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria.

Asinado dixitalmente á marxe.