PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2020 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA R.P.T.

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN DA R.P.T. ANUNCIO Asunto: Elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial de modificación da relación de postos de traballo O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 28.11.2019, aprobou inicialmente a modificación da Relación de Postos de Traballo (RPT) do Concello de Cambados. No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra […]

XANEIRO 2020 – APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL

APROBACIÓN DEFINITIVA DA MODIFICACIÓN DO CADRO DE PERSOAL ANUNCIO Asunto: Elevación a definitivo do acordo de aprobación inicial de modificación do cadro de persoal O Pleno do Concello, en sesión celebrada o 28.11.2019, aprobou inicialmente a modificación do cadro de persoal do Concello de Cambados. No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra nº 239, do […]

XANEIRO 2020 – APROBACIÓN PADRÓN DE AUGA 2019-4T

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 4º trimestre 2019 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 4º trimestre do ano 2019 […]

XANEIRO 2020 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

DATOS DA CONVOCATORIATipo Convocatoria: Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 30 de xaneiro de 2020 ás 21:00 2ª convocatoria: 3 de febreiro de 2020 ás 21:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. Aprobación da acta da sesión celebrada o día 28/11/2019 (Expte. PLN/2019/18) 2. Expediente […]

XANEIRO 2020 – CONVOCATORIA PROCESOS SELECTIVOS QUENDA PROMOCIÓN INTERNA VACANTES CONTIDAS NA OEP DE 2017, E PUBLICIDADE BASES XERAIS E ESPECÍFICAS

ANUNCIO Polo que se convocan procesos selectivos e se da publicidade ás Bases xerais e específicas reguladoras da convocatoria dos procesos selectivos para a cobertura en quenda de promoción interna de diferentes vacantes contidas na OEP de 2017 A Xunta de Goberno Local, en sesión que tivo lugar o 19 de decembro de 2019, prestou […]

XANEIRO 2020 – COBRANZA P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR NOVEMBRO 2019

ANUNCIO DE COBRANZA EN PERÍODO VOLUNTARIO De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004,en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF NOVEMBRO 2019 […]

XANEIRO 2020 – NOMINADOS II GALA DO DEPORTE

Acta da primeira reunión do xurado cos nominados na II Gala do Deporte do Concello de Cambados. Relación de deportistas nominados

Enquisa de zonas de deficiencia na cobertura de redes móbiles

A Fegamp acaba de asinar coa Amtega un Convenio Marco de colaboración para a posta en marcha de actuacións encamiñadas a mellorar a cobertura de comunicacións móbiles no rural de Galicia, cofinanciadas parcialmente co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no Marco do PDR de Galicia 2014-2020. Os concellos podemos achegar información sobre núcleos […]

XANEIRO 2020 – DECRETO DE ADXUDICACIÓN DE OBRAS

Por Decreto da Alcaldía nº 2020-0020, de data 10/01/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA PAVIMENTOS PATIOS EXTERIORES GARDERÍA 2019000307”, á empresa “GLOBALIA URBANISMO INTEGRAL, S.L.”, que as executará polo prezo de:   Orzamento licitación Orzamento adxudicación Prezo estimado do contrato 29.493,39 23.359,28 21% IVE 6.193,61 4.905,45 Prezo 35.687,00 28.264,73 Baixa 7.422,27   […]

XANEIRO 2020 – DELEGACIÓN ALCALDÍA NO PRIMEIRO TENENTE DE ALCALDE D. CONSTANTINO CORDAL RODRÍGUEZ DO 23 AO 29 DE DECEMBRO

DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade do día 23 ao 29 de decembro, inclusive, substituirame durante a miña ausencia, actuando como alcalde accidental, o primeiro tenente de alcalde Constantino Cordal Rodríguez. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de […]