PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2019 – CONCESION AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR

DECEMBRO 2019 – CONCESION AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR

 ANUNCIO CONCESION AXUDAS AO ENSINO E AO TRANSPORTE ESCOLAR

Expte. 4322/2019

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 adoptouse a seguinte Resolución (en extracto),

PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes ás “Axudas para o ensino e o transporte do Concello de Cambados 2019/2020”, ás solicitudes que figuran a continuación (105) e polo importe que se indica, con cargo á aplicación orzamentaria 2019.3200.48100, de acordo co seguinte detalle:

 

BENEFICIARIO/A AXUDA ENSINO AXUDA TRANSPORTE
76868349A * 123,00 €  
35630396S 123,00 € 100,00 €
35453805H * 123,00 €  
35602736R 121,00 €  
35633049T 121,00 €  
118460663 123,00 €  
35640319W 124,00 €  
35602054D 124,00 €  
35646917E 124,00 €  
35599418H 149,00 € 200,00 €
35602408H 122,00 €  
P477240 123,00 €  
78534238W 124,00 € 100,00 €
77419516K 148,00 € 200,00 €
35602609N 148,00 € 200,00 €
35642021W 148,00 € 200,00 €
35600753L 124,00 € 100,00 €
35632289E 123,00 €  
53116135G * 123,00 €  
35481796H 149,00 € 200,00 €
35632037T 124,00 €  
35632036E 124,00 € 100,00 €
35642594T 123,00 €  
35491563X 150,00 € 200,00 €
35640027D 124,00 €  
35640028X 124,00 €  
35632837H 124,00 €  
35632836V 124,00 €  
35643428Y 124,00 €  
35643429F 124,00 €  
35646945G 123,00 €  
35629516D 123,00 €  
35629515P 123,00 €  
35632662G 123,00 €  
35600543Q 149,00 € 200,00 €
118460662 123,00 €  
35629349A 124,00 €  
35601526X 124,00 €  
35642433T 124,00 €  
77970288N 123,00 €  
35602975X 124,00 €  
35600721X 149,00 € 200,00 €
35632724C 123,00 €  
35632297F 123,00 €  
35489676D 124,00 €  
35642068A 124,00 €  
35633780H 124,00 €  
35602633J 124,00 €  
35641725M 124,00 €  
35629643K 123,00 €  
35640620G 123,00 €  
35643993L 121,00 €  
35643994C 121,00 €  
35602124X 122,00 €  
35602125B 122,00 €  
35645295X 122,00 €  
35643048V 123,00 €  
35629338S 122,00 €  
35646444D 148,00 € 200,00 €
35488813C 121,00 €  
35598423N 121,00 €  
35627600W 124,00 €  
35645487H 124,00 €  
35646260D 123,00 €  
35642976Z 123,00 €  
35642977S 123,00 €  
35646514X 123,00 €  
35599911M 123,00 €  
35642281D 123,00 €  
35633582G 124,00 €  
35489310B 148,00 € 200,00 €
35601876S 123,00 €  
35631528C 124,00 €  
35601890Y 124,00 €  
35629364H 123,00 €  
35634073N 123,00 €  
35644099X 122,00 €  
77548223C 123,00 €  
35640250W 125,00 €  
35631302R 124,00 €  
35486272D 123,00 € 100,00 €
35641586G 125,00 €  
35598872R 125,00 € 100,00 €
35598814N 123,00 €  
35640300Y 123,00 €  
35632607H 122,00 €  
35490554J 121,00 €  
35598284B 123,00 € 200,00 €
35631352M 124,00 €  
35631299K 125,00 €  
35641938B 125,00 €  
35669058Z 124,00 €  
X6105916Z 123,00 € 100,00 €
35643283E 124,00 €  
35629973Y 123,00 €  
35602700B 123,00 € 100,00 €
35602701N 123,00 € 100,00 €
35598190D 124,00 €  
35490691N 148,00 € 200,00 €
35627957Z 122,00 €  
77970064H 123,00 €  
35642611V 123,00 €  
Y05137098Q 124,00 €  
77465250P 124,00 €  
77546429C 124,00 €  
  13.219,00 € 3.300,00 €
 * Representante legal do/a menor

 

SEGUNDO.- Desestimar as solicitudes de concesión de subvención que figuran a continuación -15 na súa totalidade e 2 para axuda transporte- polos motivos que así mesmo se indican, de acordo co Informe-Proposta emitido polo departamento de Cultura con data 25/11/2019:

 

BENEFICIARIO/A MOTIVO
77970129Z FÓRA DE PRAZO
35641800B FÓRA DE PRAZO
77970130S FÓRA DE PRAZO
35633901R FÓRA DE PRAZO
35631416T FÓRA DE PRAZO
35644579F DENEGADA POR SER MATRICULA DE ESCOLA DE MÚSICA E NON DE CONSERVATORIO
35643413Z DENEGADA POR EXCESO DE INGRESOS
35643305K DENEGADA POR SER MATRICULA DE ESCOLA DE MÚSICA E NON DE CONSERVATORIO
35645324Q ESTA EN INFANTIL
35640949B FÓRA DE PRAZO
35646871E FÓRA DE PRAZO
35646870K FÓRA DE PRAZO
35490605H EXCEDE INGRESOS
35490640F EXCEDE INGRESOS
35642262J FÓRA DE PRAZO
 
35488813C DENEGADA AXUDA TRANSPORTE, EXCEDE INGRESOS
35490554J DENEGADA AXUDA TRANSPORTE, EXCEDE INGRESOS

 

TERCEIRO.- Ampliar o prazo de xustificación das subvencións concedidas, fixado na cláusula 9 da convocatoria, ata o día 13 de decembro (inclusive).

 

Os/as beneficiarios/as deberán presentar a xustificación da subvención concedida segundo o contido e forma disposto nas bases da convocatoria, entendéndose en caso contrario que se desiste da súa petición.

 

CUARTO.- Publicar o presente Acordo de concesión das subvencións no taboleiro de anuncios do Concello de Cambados aloxado na sede electrónica municipal (https://cambados.sedelectronica.gal), aos efectos do disposto no artigo 26 da Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións e artigo 45.1.b) da Lei 39/2015, do 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Publícase de acordo coa Disposición Adicional Sétima Primeira (Parágrafo Segundo) da Lei orgánica 3/2018, de 5 de deciembro, de protección de datos personais e garantía dos dereitos dixitais

De acordo cos artigos 123 e 124 da Lei 39/2015 do 1 de outubro de procedemento administrativo común das Administracións Públicas contra a presente resolución, que esgota a vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de reposición ante a Xunta de Goberno Local no prazo dun mes contado desde o día seguinte a súa publicación, ou directamente recurso contencioso-administrativo ante o Xulgado do Contencioso Administrativo de Pontevedra no prazo de dous meses contados desde o día seguinte a súa publicación, nos termos recollidos na lexislación vixente.
Non se poderá interponer recurso contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou non se producira a desestimación presunta do recurso de reposición interposto.