PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2019 – AXUDAS CONCEDIDAS A ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO 2019

DECEMBRO 2019 – AXUDAS CONCEDIDAS A ENTIDADES SEN ANIMO DE LUCRO 2019

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 adoptouse a seguinte resolución (en extracto),

PRIMEIRO.- Conceder as subvencións correspondentes á “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2019” , ás solicitudes que figuran a continuación, de acordo co seguinte detalle:

Aplicación orzamentaria 2019.2310.48900 Transferencias para entidades Benéficas. Total beneficiarios: 12. Total Importe: 27.000,00 €

ENTIDADE IMPORTE
FUNDACION AMIGOS DE GALICIA 5.700 €
HERMANOS ANCIANOS DESAMPARADOS “NUESTRA SÑA. DE LA VALVANERA” 5.000 €
DOWN PONTEVEDRA XUNTOS- ASOC. SINDROME DE DOWN 1.000 €
ASOCIACION ESPAÑOLA CONTRA EL CANCER – PONTEVEDRA 2.700 €
LAR – PRO – SALUD MENTAL 2.600 €
ASOCIACION BANCO DE ALIMENTOS RIAS BAIXAS 2.000 €
CARITAS DIOCESANA DE SANTIAGO – PARROQUIAL DE CAMBADOS 1.900 €
ASOCIACION DE DISMINUIDOS PSIQUICOS “CON ELES” 1.600 €
ASOCIACION DE FAMILIARES DE ENFERMOS CON ALZHEIMER – AFASAL 1.500 €
ASOCIACION DE PARKINSON PROVINCIA DE PONTEVEDRA 1.000 €
AREVA- ASOCIAICION DE ALCOHOLICOS REHABILITADOS DE VILAGARCIA DE AROUSA 1.000 €
ASOCIACION TDAH SALNES 1.000 €

Desestimar a solicitude de concesión de subvención formulada pola entidade que figura a continuación, polos motivos que así mesmo se indican, de acordo co Informe-Porposta emitido polo departamento de Servizos Sociais con data 12/11/2019:
A Asociación ESMAR- Maltrato cero, non se axusta as bases da convocatoria, polo que queda excluída do proceso. Non se aporta certificación expedida pola secretaria xeral de inscrición no Rexistro municipal de asociacións ou acreditación de que se desenvolven as súas actividades dentro do termo municipal, aportando descrición o máis detallada posible da actividade/s a desenvolver, e dos gastos e ingresos previstos para a súa realización.

Aplicación orzamentaria 2019: 3410.48900 Transferencias para actividades Deportivas . Total beneficiarios: 22. Total Importe: 72.000,00 €

 

ENTIDADE IMPORTE
CLUB JUVENTUD DE CAMBADOS 16.450 €
CLUB XUVENTUDE BALONCESTO 14.450 €
CLUB CAMBADOS TENIS DE MESA 11.000 €
CLUB PIRAGÜISMO CAMBADOS 8.300 €
CLUB ATLETISMO CAMBADOS 7.100 €
CLUB VOLEIBOL XAV CAMBADOS 4.100 €
CLUB DE TENIS CAMBADOS 2.500 €
ASOCIACIÓN DEPORTIVA GRAND JETE 1.000 €
CLUBE MARIÑO SALNÉS 1.000 €
JUDO CLUB SENÍN 750 €
CLUB DE AJEDREZ ALBARIÑO 750 €
CLUB DE PESCA AS JORITAS 700 €
SOCIEDADE GALEGA DE CETRERÍA 700 €
BEIRAMAR CLUB DE FÚTBOL 700 €
ASOCIACIÓN DEPORTIVA CAZADORES RÍAS BAIXAS 400 €
ESCOLA DEPORTIVA A MERCED 300 €
CLUB ALBARIÑO VETERANOS 300 €
ASOCIACIÓN INNAE 300 €
CLUB FÚTBOL VETERÁN VILARIÑO 300 €
CLUB CASTRELO VETERANOS 300 €
ASOCIACIÓN CULTURAL VELA TRADICIONAL 300 €
ASOCIACIÓN XIMNASIA SANTOMÉ 300 €

Aplicación orzamentaria: 3260.48900 Transferencias para actividades complementarias de educación. Total beneficiarios: 10. Total importe : 5.100,00 €

 

ANPA “ARCO DE FEFIÑANS” 550 €
ANPA “SANTA MARIÑA DOZO” 550 €
ANPA “O ESTANQUE” CORVILLON 550 €
ANPA “CON DE SETE PIAS” 550 €
ANPA SALESIANOS “A MERCED” 350 €
ANPA “A PASTORA” 350 €
ANPA “OS OLMOS” (SAN TOME) 550 €
ANPA “O CASTRO” CASTRELO 550 €
TEATRO CARACOL 550 €
TEATRO NO GARAXE 550 €

 

Aplicación orzamentaria: 3380.48900 Transferencias para Festas populares. Total beneficiarios: 8. Total importe : 3.000 €

 

ASOC. CULTURAL FESTAS PATRONAIS VILARIÑO 420 €
ASOC. AMIGOS DE CASTRELO 420 €
ASOC.  FESTAS  A PASTORA 420 €
ASOC. FESTAS PATRONAIS DE CORVILLON 420 €
ASOC. COMISIÓN DE FESTAS STA. CRUZ DE CASTRELO 420 €
ASOC. CULT. FESTAS DE SAN ROQUE E OS DOLORES DE CORVILLÓN 300 €
ASOC. CULT. “PRADO DE SINEIRO” VILARIÑO 300 €
ASOC. VIRXE DE LOURDES CORVILLON 300 €

 

Aplicación orzamentaria: 3340.48900 Transferencias a entidades culturais. Total beneficiarios: 7. Total importe : 6.200 €

 

ASOC. CULT. E MUSICAL “MANUEL PADIN SOTELO” 700 €
ASOC. CULT.”BANDA DE MUSICA DE CASTRELO” 900 €
ASOC. CULTURAL “CON DE XIDO” 1.392,50 €
ASOC. OBRADOIRO VOLANDEIRA 935 €
ASOC. CULTURAL CORVILLÓN –  XIRONSA 1.392,50 €
ASOC. CULTURAL  AMIGOS DE FEFIÑÁNS 380 €
ASOC. CEN FOLLAS 500 €

 

Aplicación orzamentaria: 3370.48900 Transferencias ocio e tempo libre. Total beneficiarios: 9. Total importe : 6.700,00 €

 

ASOC. MULLERES RURAIS “A SECA” 640 €
ASOC. MULLERES RURAIS “AS SAÍÑAS”DE CASTRELO 800 €
ASOC. ALBARIÑO AMAS DE CASA 800 €
ASOC. CULTURAL “O BATUQUEIRO” 1.000 €
ASOC. XUVENTUDE VILARIÑO 400 €
ASOC. VECIÑOS “SAN VICENTE DE OUBIÑA” 1.100 €
ASOC. CULTURAL EMBARCACIÓNS TRADICIONAIS “A TORRE” 1.134,66 €
ASOC. CORAL POLIFÓNICA SANTA MARIÑA 475,34 €
ASOC. A.D.M.A. (Mª AUXILIADORA) 350 €

 

SEGUNDO. Ampliar o prazo de xustificación das subvencións concedidas, fixado na cláusula 8 da convocatoria, ata o día 13 de decembro (inclusive).

As entidades beneficiarias deberán presentar a xustificación da subvención concedida segundo o contido e forma disposto nas bases da convocatoria, entendéndose en caso contrario que  desiste da súa petición.

 

O que se fai público en cumprimento das Bases da convocatoria e do artigo 8.1 c) da Lei 19/2013, de 9 de decembro de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.