PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • DECEMBRO 2019 – Ampliación de prazo xustificación de subvencións cultura, deporte, servizos sociais e ensino e transporte

DECEMBRO 2019 – Ampliación de prazo xustificación de subvencións cultura, deporte, servizos sociais e ensino e transporte

Anuncio de ampliación de prazo xustificación de subvencións cultura, deporte, servizos sociais e ensino e transporte

ANUNCIO

Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 27 de novembro de 2019 resolveuse conceder e ampliar o prazo de xustificación das subvencións convocadas ao abeiro da “Convocatoria de subvencións municipais a entidades sen fins de lucro para o ano 2019” e da “Convocatoria de axudas para o ensino e o transporte 2019/2020” fixado nas cláusulas 8 e 9 das convocatorias, ata o día 13 de decembro (inclusive).
As entidades beneficiarias deberán presentar a xustificación das subvencións concedidas segundo o contido e forma disposto nas Bases da convocatoria, entendéndose en caso contrario que desisten da súa petición.
O que se fai público para xeral coñecemento.