PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DECEMBRO 2019 – COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR OUTUBRO 2019

COBRANZA PADRÓN P.P. SERVIZO AXUDA NO FOGAR OUTUBRO 2019 EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO […]

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA R.P.T.

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA R.P.T. ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados, en sesión celebrada o 28 de novembro de 2019 adoptou acordo de aprobación inicial da modificación da relación de postos de traballo. En cumprimento do disposto no artigo 202 da Lei 2/2015 do 29 de abril do emprego público de Galicia sométese […]

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA PLANTILLA MUNICIPAL

APROBACIÓN INICIAL DA MODIFICACIÓN DA PLANTILLA MUNICIPAL ANUNCIO O Pleno do Concello de Cambados, en sesión celebrada o 28 de novembro de 2019 adoptou acordo de aprobación inicial da modificación da plantilla (cadro de persoal). En cumprimento do disposto no artigo 169 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba […]

DECEMBRO 2019 – APROBACION DEFINITIVA REGULAMENTO REXIME INTERIOR ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA DO REGULAMENTO DE RÉXIME INTERIOR DA ESCOLA INFANTIL MUNICIPAL DE CAMBADOS. O Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o 26.09.2019, acordou aprobar inicialmente o Regulamento de Réxime Interior da Escola Infantil Municipal; publicado o anuncio de aprobación inicial no B.O.P. nº 197, do 14.10.2019. Transcorrido o prazo de trinta días de […]

DECEMBRO 2019 – DELEGACION ALCALDIA

DELEGACIÓN ATRIBUCIÓNS DA ALCALDÍA E NOMEAMENTO DE CONCELLEIRO DELEGADO Expediente 2813/2019 Resolución da Alcaldía n.º 2019-1384 do 12/11/2019 Delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as Mediante Resolución da Alcaldía do 08.07.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) adoptouse acordo de delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as. Considerando preciso reorganizar […]

DECEMBRO 2019 – NOMEAMENTO INTEGRANTE XUNTA GOBERNO LOCAL E TENENTE DE ALCALDE

ANUNCIO Expediente 2813/2019 Resolución da Alcaldía nº 2019-1386 DO 12/11/2019 Nomeamento de nova integrante da Xunta de Goberno Local e de Tenente de Alcalde Mediante Resolución da Alcaldía do 08.11.2019 (BOP nº 162 de 26.08.2019) nomeáronse Tenentes de Alcalde e membros da Xunta de Goberno Local. O artigo 52.1 do Real Decreto 2568/1986 do 28 […]

DECEMBRO 2019 – IGVS – RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN

IGVS – RENDA BÁSICA DE EMANCIPACIÓN – ANUNCIO POLO QUE SE EMPRAZAN AS PERSOAS INTERESADAS PARA SER NOTIFICADAS POR COMPARECENCIA (CONCELLO DE CAMBADOS.- RFª NIF X4331265C e 35477165X) ANUNCIO IGVS

DECEMBRO 2019 – CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019

CONVOCATORIA DO PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019 SOLICITUDE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019 BASES PROGRAMA DE AXUDAS MUNICIPAIS Á PROMOCIÓN ECONÓMICA DO CONCELLO DE CAMBADOS 2019 BDNS(Identif.):484827 De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de […]

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE SUMIDOIROS Exp (4736/2019) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 191, de data 4 de outubro de 2019, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día 26 de […]

DECEMBRO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA

APROBACIÓN DEFINITIVA DE MODIFICACIÓN ORDENANZA FISCAL REGULADORA DA TAXA POLA PRESTACIÓN DO SERVIZO DE DISTRIBUCIÓN DE AUGA (Exp: 4690/2019) Rematado o período de exposición pública do anuncio publicado no Boletín Oficial da Provincia número 191, de data 4 de outubro de 2019, referinte ao acordo adoptado polo Pleno do Concello, en sesión celebrada o día […]