PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2019 – CREACION LISTA RESERVA COBERTURA TEMPORAL DO XEFE DA POLICIA LOCAL

NOVEMBRO 2019 – CREACION LISTA RESERVA COBERTURA TEMPORAL DO XEFE DA POLICIA LOCAL

Lista Reserva Cobertura Temporal Xefe/a Policía Local

Visto o expediente para a conformación dunha lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe/a da Policía Local de Cambados.
Vista a proposta do Tribunal Cualificador de 08.11.2019 que determinou a puntuación dos méritos dos aspirantes presentados emitíndose proposta de creación de lista de acordo coa seguinte orde de preferenia de chamamento,

1.Falcón Guerra, Alejandro
2.Otero Padín, Santiago
3.Pontevedra Riveiro, Agustín

En uso das competencias atribuídas pola lexislación vixente en materia de xefatura superior do persoal municipal,

RESOLVO:

Crear a lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe/a da Policía Local e pola seguinte orde de chamamento:

1.Falcón Guerra, Alejandro
2.Otero Padín, Santiago
3.Pontevedra Riveiro, Agustín