PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

NOVEMBRO 2019 – PUBLICIDADE DO SERVIZO DE CONTRATACIÓN

REMATE DAS OBRAS DE ACCESO AOS COLEXIOS DE A PASTORA, OS OLMOS E CORVILLÓN (MURO)

Pola empresa “ACEVI, S.L.” rematáronse as obras de “MELLORA DE ACCESO AOS COLEXIOS DE A PASTORA, OS OLMOS E CORVILLÓN (MURO) 2017024788”financiadas pola Excma. Deputación Provincial con cargo ao Plan de Obras e Servizos (Plan Concellos 2017).

Subvención PC/2017

Deputación

Fondos

municipais

35.000,00

0,00

O investimento total ascendeu á cantidade de:

Orzamento licitación

Orzamento adxudicación

Prezo estimado

28.925,62

27.565,85

21% IVE

6.074,38

5.788,83

Prezo

35.000,00

33.354,68

Baixa

1.645,32

O que se fai público en cumprimento do disposto no artigo 8.1. a) da Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno e na Base 15 das Reguladoras da convocatoria do Plan Concellos 2017.

En Cambados, 4 de novembro de 2019.