PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • NOVEMBRO 2019 – SELECCIÓN DE PERSOAL

NOVEMBRO 2019 – SELECCIÓN DE PERSOAL

Expediente 5487/2019
Publicadas no Taboleiro de Edictos do Concello e da Policía Local o pasado 24.10.2019, a convocatoria e as bases reguladoras para a elaboración dunha lista de reserva para a cobertura temporal do posto de Xefe/a da Policía Local do Concello de Cambados, e finalizado o período establecido para a presentación de instancias esta Alcaldía de conformidade coa Base 4ª aprobada, e en exercicio das atribucións recoñecidas pola lexislación vixente,

RESOLVE:

Aprobar a lista provisional de admitidos e excluídos do proceso selectivo e, non existindo ningún excluído na mesma, elevala a definitiva:

Admitidos:

  • Falcón Guerra, Alejandro Admitido
  • Otero Padín, Santiago Admitido
  • Pontevedra Riveiro, Agustín Admitido

Excluídos: Ningún

Resolución_DECRETO 2019-1320