PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2019 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO 1º TENENTE DE ALCALDE POR AUSENCIA

OUTUBRO 2019 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO 1º TENENTE DE ALCALDE POR AUSENCIA

DECRETO DA ALCALDÍA

Tendo que ausentarme da localidade do 3 ao 13 de outubro, inclusive, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde accidental, o Primeiro Tenente de Alcalde D. Constantino Cordal Rodríguez.

Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, en concordancia co artigo 47 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, polo presente

RESOLVO

1º.—Nomear Alcalde accidental ao Primeiro Tenente de Alcalde D. Constantino Cordal Rodríguez, do 3 ao 13 de outubro, inclusive, que desempeñará as funcións da Alcaldía nesas datas.

2º.—Dar conta do presente decreto ao interesado, aos Xefes de Servizo do Concello de Cambados e aos Portavoces dos grupos municipais do P.P., do B.N.G. e de Cambados Pode, para o seu coñecemento e ós oportunos efectos, e ordear a súa publicacion no B.O.P.