PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2019 – EXPOSICIÓN PÚBLICA APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

OUTUBRO 2019 – EXPOSICIÓN PÚBLICA APROBACIÓN DE MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

N. Expediente

4709/2019

Asunto

MODIFICACIÓN DE CRÉDITO Nº 2019/MOD/030–SUPLEMENTO DE CRÉDITO R.E.C. 03/2019

ANUNCIO APROBACIÓN INICIAL MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

O Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 26 de setembro de 2019, acordou a aprobación inicial do expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito co nº 2019/MOD/030 (nº expediente 4709/2019).

De acordo co establecido nos artigos 112.3 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local e 169.1 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, sométese o expediente administrativo a exposición pública polo período de 15 días hábiles a contar dende o día seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín Oficial da Provincia, para que os interesados poidan examinalo na Secretaría Xeral do Concello e interpor perante o Pleno as reclamacións que consideren oportunas.

A modificación orzamentaria considerarase definitivamente aprobada se durante o citado prazo non se presentaran reclamacións en contra da mesma.

Documento asinado electronicamente.