PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • OUTUBRO 2019 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O ANO 2019

OUTUBRO 2019 – SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O ANO 2019

CONVOCATORIA PÚBLICA DE SUBVENCIÓNS MUNICIPAIS A ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO PARA O ANO 2019

Prazo de presentación de solicitudes do 03/10/2019 ao 17/10/2019

BASES CONVOCATORIA SUBVENCIÓNS ENTIDADES SEN FINS DE LUCRO 2019

SEDE ELECTRONICA DO CONCELLO DE CAMBADOS

BDNS(Identif.):475082

De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pódese consultar na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) e no Portal de Transparencia do Concello de Cambados (http://transparenciacambados.gal).

Primeiro. Beneficiarios

Poderán solicitar estas subvencións as persoas xurídicas, asociacións, agrupacións veciñais ou comités organizadores que carezan de fins de lucro e cumpran os requisitos fixados nas Bases da convocatoria.

Segundo. Obxecto

A finalidade desta convocatoria é promover, fomentar e apoiar as asociacións, entidades e clubs deportivos na realización de actividades culturais, deportivas, asociativas, sociais, asistencias e educativas durante o ano 2019.

Terceiro. Bases reguladoras

Ordenanza Xeral de Subvencións do Concello de Cambados, aprobada polo Pleno en sesión celebrada o 28 de outubro de 2004 e publicada no BOPPO nº 217 do 10 de novembro de 2004.

Cuarto. Contía da axuda

As contías previstas no Orzamento Municipal 2019 para esta convocatoria de subvencións e que representan o máximo de obrigacións que se poden adquirir, son as consignadas nas seguintes aplicacións orzamentarias:

231.489.00      Transf. a entidades benéfico-asistenciais 27.000,00 €

326.489.00      Transf. para actividades complementarias de educación 5.100,00 €

334.489.00      Transf. a entidades culturais 6.200,00 €

337.489.00      Transf. ocio e tempo libre 6.700,00 €

338.489.00      Transf. festas populares 3.000,00 €

341.489.00      Transf. a entidades deportivas 72.000,00 €

Quinto. Prazo de presentación de solicitudes

As entidades interesadas poderán solicitar as subvencións no prazo de quince días naturais, contados a partir do día seguinte da publicación do extracto da convocatoria no BOPPO na forma e termos previstos na Lei 38/2003, do 17 de novembro, Xeneral de Subvencións, en relación coa Base de Datos Nacional de Subvencións.

Sexto. Outros datos

As solicitudes de subvención presentaranse segundo os formularios que figuran nas Bases da convocatoria.

Cambados, a 27 de setembro do 2019.