PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – CONTA XERAL EXERCICIO 2018

Visto que a Intervención procedeu á formación da Conta Xeral do exercicio 2018, acompañada do correspondente informe. De acordo co disposto no artigo 212 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais aprobado por Real Decreto Lexislativo 2/2004, sométese a mesma a informe da Comisión Especial de Contas e proponse a emisión do seguinte […]