PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

AGOSTO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/022

Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 24 de xullo de 2019, o expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito nº 2019/MOD/022 para a aplicación do superávit 2018, con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais, e non téndose presentado reclamacións durante o prazo de exposición ao público, en cumprimento do que dispón, o artigo 169.3 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, 2/2004 de 5 de marzo, faise público que, trala modificación operada, o orzamento de gastos e ingresos, resumido por capítulos, resulta como segue:

ESTADO DE GASTOS

CAPÍTULO

DESCRICIÓN

CRÉDITOS
DEFINITIVOS €

1

GASTOS DE PERSOAL

4.342.633,94

2

GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVIZOS

4.751.072,58

3

GASTOS FINANCEIROS

6.042,57

4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

410.391,74

5

FONDO DE CONTINXENCIA E OUTROS IMPREVISTOS

67.869,50

6

INVERSIÓNS REAIS

1.389.494,73

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

396.764,45

8

ACTIVOS FINANCEIROS

22.000,00

9

PASIVOS FINANCEIROS

262.845,06

TOTAL GASTOS … … …

11.649.114,57

ESTADO DE INGRESOS

CAPÍTULO

DESCRICIÓN

PREVISIÓNS DEFINITIVAS €

1

IMPOSTOS DIRECTOS

2.529.000,00

2

IMPOSTOS INDIRECTOS

165.000,00

3

TAXAS, PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS

2.064.702,00

4

TRANSFERENCIAS CORRENTES

4.522.775,74

5

INGRESOS PATRIMONIAIS

207.500,00

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

1.807.545,26

8

ACTIVOS FINANCEIROS

997.627,12

8

ACTIVOS FINANCEIROS

3.506.208,67

TOTAL INGRESOS … … …

12.294.150,12

Contra a aprobación definitiva da Modificación Orzamentaria poderá interpoñerse directamente recurso Contencioso – Administrativo na forma e prazos que establecen a normativa vixente, segundo o disposto no artigo 171 en relación cos artigos 177 e 179 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.