PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

AGOSTO 2019 – APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA

ANUNCIO APROBACIÓN DEFINITIVA MODIFICACIÓN ORZAMENTARIA 2019/MOD/022 Aprobado polo Pleno desta Corporación, en sesión ordinaria celebrada o día 24 de xullo de 2019, o expediente de modificación orzamentaria baixo a modalidade de suplemento de crédito nº 2019/MOD/022 para a aplicación do superávit 2018, con cargo ao remanente de tesourería para gastos xerais, e non téndose presentado […]