PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • AGOSTO 2019 – ACORDO PLENO S/FIXACIÓN ASIGNACIÓN MEMBROS ÓRGANOS COLEXIADOS SEN ADICACIÓN EXCLUSIVA NIN PARCIAL

AGOSTO 2019 – ACORDO PLENO S/FIXACIÓN ASIGNACIÓN MEMBROS ÓRGANOS COLEXIADOS SEN ADICACIÓN EXCLUSIVA NIN PARCIAL

ACORDO PLENO S/FIXACIÓN ASIGNACIÓN MEMBROS ÓRGANOS COLEXIADOS SEN ADICACIÓN EXCLUSIVA NIN PARCIAL

ANUNCIO

O Pleno do Concello de Cambados en sesión celebrada o 15.07.2019 adoptou o seguinte acordo,

1.Aprobar as asignacións dos membros dos órganos colexiados da Corporación Municipal do Concello de Cambados que non teñan adicación exclusiva nen parcial:

1.1.Plenos: 100 €

1.2.Xunta de Goberno Local: 80 €

1.3.Comisións Informativas: 60 €

2.Compromiso de consignar no orzamento anual as aplicacións orzamentarias correspondentes para financiar o gasto proposto.

3.Ordenar a publicación da presente Resolución no Taboleiro de Edictos do Concello e no Boletín Oficial de Pontevedra.

Cambados

(Asinado dixitalmente á marxe)

A Alcaldesa

Fátima Abal Roma