PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XULLO 2018 – ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN

XULLO 2018 – ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN

ANUNCIO DE LICITACIÓN PARA A CONTRATACIÓN DO SUBMINISTRO DE “MOBILIARIO URBANO, VALLA COLEXIO SANTO TOMÉ E ROTEIRO CABANILLAS, MEDIANTE PROCEDEMENTO ABERTO SIMPLIFICADO SUMARIO, CON DIVISIÓN EN LOTES (3)

Insertado anuncio na Plataforma de Contratos de Galicia. Prazo límite presentación ofertas no SILEX rematará o vindeiro día 5 de agosto de 2019 (luns), ás 14.00 horas.

ENLACE  á Plataforma para información e descarga de documentos (no desplegable ÓRGANO DE CONTRATACIÓN localizar Concello de Cambados): 

https://www.contratosdegalicia.gal/licitacion?OP=50&N=560297&lang=gl

ENLACE  ao Sistema de Licitación (SILEX) da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia:

https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/

ANUNCIO DE LICITACIÓN

A. PODER ADXUDICADOR:

Administración.

Contratante:

Ilmo. Concello de Cambados.

Órgano de contratación:

Alcaldía.

Servizo xestor:

Secretaría do Concello de Cambados.

Perfil do Contratante do Concello:

Na páxina www.cambados.es ou www.cambados.gal localizarPerfil do Contratante, que está enlazado á Plataforma de Contratos de Galicia www.contratosdegalicia.gal/ onde obterán toda a documentación relativa á presente licitación.

Plataforma de Contratos de Galicia:

www.contratosdegalicia.gal/ deberán seleccionar órgano de contratación e no desplegable localizar Concello de Cambados, onde obterán a documentación relativa á presente licitación.

Enderezo órgano contratación:

Praza do Concello, 1 (36630 CAMBADOS).

Teléfono – Fax:

986520943 – 986524866

Correo electrónico:

secretaria@cambados.es

Sede electrónica:

cambados.sedelectronica.gal

B. PROCEDEMENTO ADXUDICACIÓN:

Número expediente Concello:

236/2019

Número expediente Deputación:

2017047970

Tipo de contrato:

Subministro.

Procedemento de adxudicación:

Aberto simplificado sumario con división en lotes (Art. 159.6 LCSP) e atendendo a unha pluralidade de criterios de adxudicación.

Tramitación:

Ordinaria.

Forma presentación de ofertas:

Electrónica. Empregarase o Sistema de Licitación (SILEX) da Consellería de Facenda da Xunta de Galicia.

https://silex.conselleriadefacenda.es/SLE_Internet/

Acceso ao programa SILEX de licitación electrónica:

A información de acceso ao programa atópase recollida na Cláusula 14.2.

Documentación a presentar:

A indicada na Cláusula 14.2.

Prazo de presentación de ofertas no Sistema de Licitación Electrónica da Xunta (SILEX):

O prazo de presentación de ofertas no SILEX será de 10 días hábiles, a contar dende o seguinte ao da inserción do anuncio de licitación na Plataforma de Contratos de Galicia, na forma que se indica na Cláusula 14.2. Hora límite: 14.00.

Cabe recurso especial:

Non.

Contrato suxeito a regulación harmonizada:

Non.

C. DEFINICIÓN DO OBXECTO DO CONTRATO:

Obxecto do contrato:

SUBMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO, VALLA COLEXIO SANTO TOMÉ E ROTEIRO CABANILLAS

División en lotes do obxecto do contrato:

LOTE 1.- Mobiliario urbano.

LOTE 2.- Valla CEIP Santo Tomé.

LOTE 3.- Roteiro Cabanillas.

Códigos identificación das prestacións obxecto do contrato:

34928400-2 Mobiliario urbano.

34928200-0 Vallas.

34928470-3 Sinalización.

Procedemento de selección e adxudicación:

A forma de adxudicación do contrato será o procedemento aberto simplificado sumario (Art. 159.6 LCSP) con división en lotes, no que todo empresario interesado poderá presentar unha proposición, quedando excluída toda negociación dos termos do contrato cos licitadores.

Criterios de selección:

Establecidos na Cláusula 15.

Garantías:

Non se esixen.

D. PREZO ESTIMADO DO CONTRATO E ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:

LOTES

Valor

estimado

IVE

Orzamento

base licitación

LOTE 1. MOBILIARIO URBANO.

15.763,00 €

3.310,23 €

19.073,23 €

LOTE 2.- VALLA CEIP SANTO TOMÉ.

3.750,15 €

787,53 €

4.537,68 €

LOTE 3.- ROTEIRO CABANILLAS.

13.544,70 €

2.844,39 €

16.389,09 €

Investimento total proxecto:

33.057,85 €

6.942,15 €

40.000,00 €

E. RÉXIME DE FINANCIAMENTO:

Aplicación orzamentaria:

2019.4590.62902.

Aportación financiamento externos:

As obras están subvencionadas ao 100% pola Excma. Deputación Provincial de Pontevedra, con cargo ao Plan Concellos 2017 (BOPPO nº 2, 30/12/2016).

Aportación do Concello:

0,00 €

F. PRAZO DE EXECUCIÓN:

3 MESES.

G. PRÓRROGA:

Non.

H. GARANTÍA:

Non se esixe.

I. DATOS DE FACTURACIÓN:

O código DIR do Concello de Cambados é L01360062

Os códigos DIR3 de este Concello, de acordo coa súa estrutura organizativa son:

Oficina contable: L01360062-OC

Órgano xestor: L01360062-OG

Unidade tramitadora: L01360062-UT