PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XULLO 2019 – Nomeamento de Tenentes de Alcalde e membros da Xunta de Goberno Local

En uso das atribucións que me confiren os artigos 21.2 e 23 da Lei 7/1985, do 2 de abril reguladora das bases do réxime local; os artigos 61.2 e 62.1 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de administración local de Galicia e 46.1 e 52 do Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembro, de […]

XULLO 2019 – Delegación de atribucións da Alcaldía e nomeamento de Concelleiros/as Delegados/as

Vista a celebración das eleccións municipais o día 26 de maio de 2019, e habéndose procedido o día 15 de xuño á constitución da nova Corporación Local, en uso das miñas atribucións, e ao amparo dos artigos 23.4 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do réxime local e dos artigos 114 […]