PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • XUÑO 2019 – NORMAS DE XESTIÓN DE PERMISOS PARA AS CACHARELAS / SARDIÑADAS DE SAN XOAN 2019

XUÑO 2019 – NORMAS DE XESTIÓN DE PERMISOS PARA AS CACHARELAS / SARDIÑADAS DE SAN XOAN 2019

O departamento de  Seguridade Cidadá e Protección Civil do concello de Cambados establece as normas de seguridade para solicitar e celebrar as “Cacharelas/Sardiñadas da Noite de San Xoan 2019″

Estas mesmas normas fanse extensivas á celebración de Cacharelas/Sardiñadas durante o mes de Xuño, sexa a noite do 23 al 24.
Distinguirase entre a celebración de Cacharelas/Sardiñada en propiedade privada e na vía pública, neste último suposto onde só poderán celebrarse as solicitadas por colectivos ou asociacións

Cacharelas en espazos públicos e privados.

· As persoas, organizacións e comunidades que desexen realizar unha cacharela e/ou sardiñada na súa zona de residencia deberán presentar a solicitude correspondente no Concello ata as 14:00 horas do 21 de xuño. Sinalando o nome, enderezo teléfono e fotocopia do D.N.I. dos responsables da organización ou comunidade, así como todos os datos que constan no modelo de solicitude. As persoas responsables teñen que ser maiores de idade.
· A solicitude debe ir acompañada dun plano de situación do espazo público (no privado non se necesita plano) no que se vai a situar a cacharela/sardiñada; así como da situación de todos os
elementos, que ademais da cacharela se coloquen no espazo autorizado.
· Os organizadores deberán coidar os arredores e coñececer o número de teléfono do Servizo de Emerxencias de Proteccion Civil de Cambados (986.52.49.50) e o da Policia Local (986.52.40.92).
· Zona urbana: O volume do combustible da cacharela non sobrepasará os 2 metros de diámetro e 6 metros de perímetro, nin un metro de altura.
· Rural: O volume do combustible da cacharela non sobrepasará os 3 metros de diámetro ou 9 de perímetro.
· A separación entre as cacharelas, edificios, árbores, vehículos e mobiliario urbano serán como mínimo de 12 metros, excepto no casco urbano.
· Porase especial coidado de non situalas baixo tendidos eléctricos ou telefónicos, así como que nos arredores non exista ningún local no que se almacenen produtos inflamables.
· Prohíbese a queima de neumáticos, plásticos, espumas de poliuretano, aceites, e en xeral de calquera substancia que ao arder desprenda fume tóxico.
· En ningún caso se botarán ao lume recipientes que conteñan líquidos inflamables ou gases a presión (sprays), aínda que estean baleiros.
· No suposto de que a cacharela se faga sobre terreos de uso público enlousados, os organizadores encargaranse, pola súa conta, de protexer o pavimento cunha capa de area de 10 cm.
· A hora límite para rematar a celebración é as 03:30 horas da magrugada, de acordo co horario establecido no Decreto da Xunta de Galicia, para a celebración de festas e romarías populares.
· Ao finalizar a cacharela e antes de abandonar o lugar da mesma, os responsables da organización coidarán de que as cinzas queden totalmente apagadas.
· Será obrigatoria a limpeza do espazo autorizado ao remate da actividade, incluídos os elementos utilizados para o desenvolvemento do mesmo, inmediatamente despois de rematar a cacharela
e/ou sardiñada.
· Cumprir o establecido na Lei 11/2010 de 17 de decembro, de prevención de bebidas alcohólicas en menores de idade.
· No caso das cacharelas/sardiñadas na propiedade privada os interesados deberán comunicalo ao Concello no prazo establecido.
· O desenvolvemento de celebración das cacharelas e sardiñadas deberá axustarse ao permiso concedido e as ordenanzas.
· Nas cacharelas e sardiñadas que se celebran en espazos públicos, terán prioridade as Asociacións Veciñais e Culturais.
· As organizacións atenderán as indicacións da Policía Local e de Servizo de Emerxencias e de Proteccion Civil de Cambados.
· O cumprimento destas normas será verificado polo persoal do Servizo de Emerxencias e de Proteccion Civil de Cambados que, se é o caso, dará conta á Policía Local das infraccións.
Lembramos que o nº de tfno do Servizo de Emerxencias é o 986.52.49.50 e asemade, o número de Emerxencias da Xunta de Galicia é o 112.

(NORMAS DE XESTIÓN DE PERMISOS PARA AS CACHARELAS 2019 San Xoan)

Solicitud de cacharela San Xoan