PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MAIO 2019 – Anuncio resultado proceso selectivo contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras de Risga

Anuncio resultado proceso selectivo contratación temporal de persoas en situación de risco de exclusión social perceptoras de Risga ANUNCIO En cumprimento da Base oitava para a selección de CINCO postos de PEÓN como persoal laboral de duración determinada a tempo parcial (vintesete horas semanais) de acordo coa Orde do 12 de decembro de 2018 da […]

MAIO 2019 – ANUNCIO ADXUDICACIÓN CONTRATO MENOR DAS OBRAS DE MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL

ANUNCIO ADXUDICACIÓN OBRAS Por Resolución da Alcaldía, de data 31/05/2019, adxudicouse o contrato menor das obras de “MELLORA DE PAVIMENTOS DO CONTORNO DA IGREXA PARROQUIAL”, á empresa “NEXIA INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.”, que as executará polo prezo de:   Orzamento licitación. Prezo estimado do contrato 40.406,00€ Orzamento adxudicación  26.090,26€ 21% IVE  5.478,95€ Prezo  31.569,21€ Baixa 8.836,79€ As […]

MAIO 2019 – CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” BASES DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” Finalidade […]

MAIO 2019 – Resolución lista de admitidos para a selección de dous (2) técnicos de turismo e designacion de Tribunal Cualificador

Resolución lista de admitidos para a selección de dous (2) técnicos de turismo e designacion de Tribunal Cualificador Contratación de dous técnicos para oficina de turismo Publicadas no BOP número 94 do 20 maio de 2019, a convocatoria e as bases reguladoras do proceso selectivo para a contratación de dous traballadores/as para as oficinas de […]

MAIO 2019 – CONTRATACIÓN 5 TRABALLADORES PERCEPTORES RISGA

Expediente 195/2019 CONTRATACIÓN 5 TRABALLADORES PERCEPTORES RISGA Tendo aberta unha convoctoria para a selección e posterior contratación de 5 traballadores perceptores de RISGA subvencionado pola Consellería de Economía, Emprego e Industria ó abeiro das Bases Reguladoras para a concesión de subvencións dirixidas a entidades locais para a contratación temporal de persoas en situación de risco […]

MAIO 2019 – COBRANZA CONSERVATORIO DE MÚSICA 3 TRIMESTRE 2018-2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: CONSERVATORIO MUSICA […]

MAIO 2019 – COBRANZA ESCOLA DE MÚSICA 3 TRIMESTRE 2018-2019

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: ESCOLA MUSICA […]

MAIO 2019 – CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO”

CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN POR CONTA ALLEA DOS ALUMNOS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DE EMPREGO DUAL “CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO” BASES CONVOCATORIA AXUDAS INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN OBRADORIO DUAL CAMBADOS RUTA MARÍTIMA CAMIÑO DE SANTIAGO Artigo 1.  Finalidade e duración dos incentivos á contratación por conta allea.   Os incentivos […]

MAIO 2019 – SELECCIÓN DE DOUS (2) TRABALLADORES /AS PARA AS OFICINAS DE TURISMO DO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO Mediante acordo da Xunta de Goberno Local de 08.05.2019 deste Concello aprobáronse as bases para a selección de dous (2) traballadores /as para as oficinas de turismo do Concello de Cambados en réxime laboral temporal a tempo parcial (25 horas semanais), e na modalidade de contrato eventual por circunstancias da producción por un período […]

MAIO 2019 – DECRETO DE DELEGACIÓN DA ALCALDÍA NO TENENTE DE ALCALDE

DECRETO DA ALCALDÍA Tendo que ausentarme da localidade os días 8 e 9 de maio, sustituirame durante a miña ausencia, actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de xullo, de Administración Local […]