PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • ABRIL 2019 – EXPOSICIÓN PÚBLICA MATRICULA IAE – EXERCICIO 2019

ABRIL 2019 – EXPOSICIÓN PÚBLICA MATRICULA IAE – EXERCICIO 2019

ANUNCIO

EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DO 2019

De conformidade co artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio do 2019 exponse ao público nos Concellos, que máis adiante se relacionan, durante 15 días naturais dende o día seguinte ó da publicación do presente anuncio.

Contra os actos de inclusión dun suxeito na matrícula, así como a súa exclusión ou alteración de calquera dos datos que deben constar na mesma, os interesados poderán interpor no prazo dun mes, a contar desde o seguinte ó do remate do período de exposición pública, recurso de reposición perante o órgano da Administración Tributaria do Estado competente ou reclamación económica-administrativa ante o Tribunal Económico-Administrativo Rexional de Galicia no mesmo prazo, sen que poidan interpoñerse simultaneamente ámbolos recursos (art. 91 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais e art. 4 do Real Decreto 243/1995, de 17 de febreiro).

ARBOMORAÑA
BARROMOS
BAIONANEVES, AS
CALDAS DE REISOIA
CAMBADOSPAZOS DE BORBÉN
CAMPO LAMEIROPOIO
CANGASPONTEAREAS
CAÑIZA, APONTE-CALDELAS
CATOIRAPONTECESURES
CERDEDO–COTOBADEPORRIÑO, O
COVELOPORTAS
CRECENTERODEIRO
CUNTISROSAL, O
DOZÓNSALCEDA DE CASELAS
ESTRADA, ASALVATERRA DE MIÑO
AGOLADASANXENXO
GONDOMARSILLEDA
LALÍNSOUTOMAIOR
LAMA, ATOMIÑO
MEAÑOTUI
MEISVALGA
MOAÑAVILABOA
MONDARIZVILA DE CRUCES
MONDARIZ-BALNEARIOVILANOVA DE AROUSA

Pontevedra,15 de abril de 2019