PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2019 – EXPOSICIÓN PÚBLICA MATRICULA IAE – EXERCICIO 2019

ANUNCIO EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DO 2019 De conformidade co artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio do 2019 exponse ao […]

ABRIL 2019 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 25 de abril de 2019 ás 21:00, 2ª convocatoria: 25 de abril de 2019 ás 22:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DE SESIÓNS ANTERIORES (SESIÓNS DO: 29/11/2018; 20/12/2018; 30/01/2019 E 28/02/2019) […]