PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2019 – RELACION DE MESAS Y LOCALES ELECTORALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS ELECIONES MUNICIPALES Y AL PARLAMENTO EUROPEO

RELACION DE MESAS Y LOCALES ELECTORALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS ELECIONES MUNICIPALES Y AL PARLAMENTO EUROPEO PARA SU EXPOSICION EN TABLON DE ANUNCIOS

ABRIL 2019 – CONVOCATORIA 2019 DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DE CAMBADOS

De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pódese consultar na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) e no Portal de Transparencia do Concello de Cambados (http://transparenciacambados.gal). ANUNCIO Primeiro. Beneficiarios Poderán ser beneficiarias destas […]