PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

ABRIL 2019 – CONVOCATORIA PLENO ELECCIÓN DE MEMBROS DE MESAS ELECTORAIS

Tipo Convocatoria: Extraordinaria urxente Motivo: «NECESIDADE DE ELECCIÓN DE MEMBROS DE MESAS ELECTORAIS DENTRO DO PRAZO LEGALMENTE ESTABLECIDO» Data e hora: 1ª convocatoria: 29 de abril de 2019 ás 13:00 2ª convocatoria: 29 de abril de 2019 ás 14:00 Lugar: SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1.RATIFICACIÓN […]

ABRIL 2019 – EXPOSICIÓN PÚBLICA MATRICULA IAE – EXERCICIO 2019

ANUNCIO EXPOSICIÓN PÚBLICA DA MATRÍCULA DO IMPOSTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS CORRESPONDENTE Ó EXERCICIO DO 2019 De conformidade co artigo 90 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, a matrícula do Imposto sobre Actividades Económicas do exercicio do 2019 exponse ao […]

ABRIL 2019 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO

Tipo Convocatoria Ordinaria Data e hora 1ª convocatoria: 25 de abril de 2019 ás 21:00, 2ª convocatoria: 25 de abril de 2019 ás 22:00 Lugar SALON DE SESIONS Non admite participación a distancia ASUNTOS DA CONVOCATORIA A) Parte resolutiva 1. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DAS ACTAS DE SESIÓNS ANTERIORES (SESIÓNS DO: 29/11/2018; 20/12/2018; 30/01/2019 E 28/02/2019) […]

ABRIL 2019 – APROBACIÓN PADRÓN AUGA 2018-4T

SERVICIO MUNICIPAL DE AUGA VIAQUA, S.A.U. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura, 4º trimestre 2018 Confeccionado o Padrón da Taxa de auga potable, canon da auga e coeficiente de vertedura por Viaqua Gestión Integral de Aguas de Galicia, S.A.U., correspondente o 4º trimestre do ano 2018 […]

ABRIL 2019 – COBRANZA PADRÓN DO PREZO PÚBLICO DO SERVIZO AXUDA NO FOGAR, FEBREIRO 2019

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]

ABRIL 2019 – SITUACION DO MERCADO DE TRABALLO DO CONCELLO DE CAMBADOS FEBREIRO 2019

Nos últimos catro anos, entre febreiro de 2015 e 2019 o paro reduciuse en 588 persoas, nun 35%. Mentres que en Galicia foi dun 33%. E en España un 27%.

ABRIL 2019 – RELACION DE MESAS Y LOCALES ELECTORALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS ELECIONES MUNICIPALES Y AL PARLAMENTO EUROPEO

RELACION DE MESAS Y LOCALES ELECTORALES QUE SE UTILIZARAN EN LAS ELECIONES MUNICIPALES Y AL PARLAMENTO EUROPEO PARA SU EXPOSICION EN TABLON DE ANUNCIOS

ABRIL 2019 – CONVOCATORIA 2019 DE AXUDAS ECONÓMICAS PARA A REHABILITACIÓN E RENOVACIÓN DE EDIFICIOS E VIVENDAS NA ÁREA DE REXENERACIÓN E RENOVACIÓN URBANA DE CAMBADOS

De acordo co previsto nos artigos 17.3. b e 20.8.a da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeneral de subvencións, publícase o extracto da convocatoria cuxo texto completo pódese consultar na Base de Datos Nacional de Subvencións (http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans) e no Portal de Transparencia do Concello de Cambados (http://transparenciacambados.gal). ANUNCIO Primeiro. Beneficiarios Poderán ser beneficiarias destas […]