PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • MARZO 2019 – ORDENANZA PARA IMPULSO DO GALEGO NO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2019 – ORDENANZA PARA IMPULSO DO GALEGO NO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO

Elevado a definitivo o acordo de aprobación inicial da Ordenanza para impulso do galego no Concello de Cambados, adoptado en sesión celebrada polo Pleno da Corporación o día 25 de outubro de 2018, ó non terse presentado alegacións dentro do prazo establecido ao efecto, fáise público o texto íntegro da mesma aos efectos oportunos