PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

MARZO 2019 – ANUNCIO LEVANTAMENTO ACTAS PREVIAS OCUPACIÓN – EXPROPIACIÓN FORZOSA

ANUNCIO LEVANTAMENTO ACTAS PREVIAS OCUPACIÓN – EXPROPIACIÓN FORZOSA OBRA: PROXECTO CONSTRUCC. PLAN SEGURIDADE VIARIA GALICIA 2016-2020: MELLORA SEGURIDADE VIARIA … PO-549, P.Q. 8+000 A 9+800 (CLAVE: PO/17/143.06)

MARZO 2019 – COBRANZA DO PADRÓN P.P. ESCOLA DE MÚSICA 2º TRIMESTRE CURSO 2018-2019

Anuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA ESCOLA E CONSERVATORIO DE MUSICA correspondentes a Remesa: TAXAS ESCOLA […]

MARZO 2019 – DELEGACIÓN DA ALCALDÍA

DECRETO DA ALCALDIA Por motivos familiares teño que continuar coa miña ausencia, hoxe e mañán, días 7 e 8 de marzo, polo que seguirá actuando como Alcalde en funcións, o Tenente de Alcalde D. VICTOR M. CAAMAÑO RIVAS. Na súa consecuencia, e de acordo co disposto no artigo 63 da Lei 5/97, de 22 de […]

MARZO 2019 – ORDENANZA PARA IMPULSO DO GALEGO NO CONCELLO DE CAMBADOS

ANUNCIO Elevado a definitivo o acordo de aprobación inicial da Ordenanza para impulso do galego no Concello de Cambados, adoptado en sesión celebrada polo Pleno da Corporación o día 25 de outubro de 2018, ó non terse presentado alegacións dentro do prazo establecido ao efecto, fáise público o texto íntegro da mesma aos efectos oportunos

MARZO 2019 – RELACIÓN DE MESAS E LOCAIS ELECTORAIS A UTILIZAR NAS “ELECCIONS XERAIS 2019

RELACIÓN DE MESAS E LOCAIS ELECTORAIS A UTILIZAR NAS “ELECCIONS XERAIS 2019”.- (AS RECLAMACIÓNS DEBERÁN PRESENTARSE ANTE A XUNTA ELECTORAL PROVINCIAL DURANTE O PRAZO DE EXPOSICIÓN: DO 11 AO 17 DE MARZO)

MARZO 2019 – COBRANZA DO PADRÓN DE SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR XANEIRO 2019

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF […]