PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2019 – PADRÓN DAS TAXAS DO SERVIZO DE LIXO DA PRAZA, 4T 2018

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a […]

FEBREIRO 2019 – ANUNCIO XEFATURA TERRITORIAL CONSELLERÍA DE SANIDADE

ANUNCIO XEFATURA TERRITORIAL CONSELLERÍA DE SANIDADE / NOTIF. ACORDO INICIO EXPTE. SANCIONADOR Nº 2018596TA-PO (DNI 35454933L)

FEBREIRO 2019 – PADRÓN DAS TAXAS DO SERVIZO DO MERCADO

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos as TAXAS POLO SERVIZO DO MERCADO correspondente a Remesa: MERCADO OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO […]

FEBREIRO 2019 – BASES PARA A SELECCIÓN DE 20 TRABALLADORES DE DIVERSAS CATEGORÍAS E PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS E SERVICIOS MUNICIPAIS, CON CARGO Ó PLAN CONCELLOS 2019

É obxecto das presentes bases de convocatoria regular a contratación de traballadores desempregados para a execución do proxecto “CONSERVACIÓN DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS”, en réxime laboral temporal, a tempo parcial, e na modalidade de contrato de obra ou servicio determinado de interés xeral e social. A presente selección enmárcase dentro da Subvención concedida pola […]

LISTA DE OCUPACIÓNS PLAN CONCELLOS 2019

Todas aquelas persoas interesadas en participar no proceso selectivo para cubrir as distintas prazas que o Concello vai ofertar o abeiro da subvención con cargo o plan de concellos 2019 (liña 3.- emprego para conservación de bens e servizos municipais). Da excma. Deputación provincial de Pontevedra, xa que as ofertas foron presentadas na Oficina de […]

FEBREIRO 2019 – ACTA DEFINITIVA DO PROCESO SELECTIVO

ACTA DEFINITIVA DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONFIGURACION DUNHA BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISION INTERINA DE PRAZAS DUNHA TRABALLADORA SOCIALNO CONCELLO DE CAMBADOS