PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

DATOS DA CONVOCATORIA
Tipo Convocatoria: Ordinaria
Data e hora
1ª convocatoria: 28 de febreiro de 2019 ás 21:00
2ª convocatoria: 28 de febreiro de 2019 ás 22:00
Lugar: SALON DE SESIONS
Non admite participación a distancia
SEGUNDO. Que se realicen os trámites legais oportunos para levar a cabo a convocatoria e notificación aos membros deste órgano colexiado.
TERCEIRO. Que se fixe a seguinte orde do día:
ASUNTOS DA CONVOCATORIA
A) Parte resolutiva
1.APROBACIÓN DE ACTAS DE SESIÓNS ANTERIORES
2.Expediente 5141/2018. Requirimento Preliminar entre Administracións Públicas / ACORDO DO CONCELLEIRO DE SANIDADE, CONSTANTINO CORDAL, PARA RECLAMARLLE AO SERGAS QUE MANTEÑA DE XEITO PERMANENTE O SERVIZO DE PEDIATRIA E AS CONSULTAS DE TARDE NO CENTRO DE SAÚDE DE CAMBADOS
3.Expediente 5242/2018.- MOCIÓN DO PSDEG-PSOE SOLIC. O COMPROMISO DO GOBERNO DO P.P. PARA DOTAR AO SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE RECURSOS QUE GARANTAN UN ACCESO IGUALITARIO DOS CIDADÁNS Á SANIDADE.-
4.Expediente 332/2019.- MOCIÓN DO P.P. SOLIC. ADOPCIÓN DE MEDIDAS INMEDIATAS PARA A MELLORA DO DEPARTAMENTO DE SERVIZOS SOCIAIS
5.Expediente 677/2019. RECOÑECEMENTO EXTRAXUDICIAL DE CRÉDITOS

B) Actividade de control

6.EXPTE. 1596/2018.- DAR CONTA DO INFORME DE MOROSIDADE CORRESPONDENTE Ó 4º TRIMESTRE/2018.-
7.DACIÓN DE CONTA DAS RESOLUCIÓNS DICTADAS POLA ALCALDÍA.-
C) Rogos e preguntas
8.CONTESTACIÓN A ROGOS E PREGUNTAS.-