PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2019 – PADRÓN DAS TAXAS DO SERVIZO DA PRAZA DE ABASTOS

Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXAS POLO SERVIZO PRAZA DA REMESA OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO 2018 o seguinte: Durante […]

FEBREIRO 2019 – Resolución Aprobando Bolsa para a provisión interina de prazas de traballadora social

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA APROBANDO A BOLSA DE EMPREGO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL NO CONCELLO DE CAMBADOS. Vista a Resolución de Alcaldía núm. 2019-0071 de data 21 de xaneiro de 2019, na que se aprobaba a lista definitiva de admitidos e excluídos da convocatoria en relación as probas de selección para […]