PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

  • Home
  • /
  • FEBREIRO 2019 – PADRÓN DAS TAXAS DO SERVIZO DE LIXO DA PRAZA, 4T 2018

FEBREIRO 2019 – PADRÓN DAS TAXAS DO SERVIZO DE LIXO DA PRAZA, 4T 2018

EDICTO

Anuncio de cobranza en Período Voluntario

De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004 en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a TAXA RECOLLIDA, TRATAMENTO E ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SOLIDOS correspondentes a Remesa: LIXO PRAZA OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO 2018 o seguinte:

Durante o prazo comprendido entre 20 de Febreiro de 2019 ata o 22 de Abril de 2019, procederase ó cobro en período voluntario da cota do Padrón citado.

Forma de Pagamento

a) Mediante ingreso nas contas de recadación do concello abertas nas seguintes entidades bancarias:

ABANCA

CAIXABANK

BANCO SABADELL

b) Domiciliación bancaria: O cargo en conta efectuaráse durante a segunda semana do mes de de Marzo de 2019.

O presente anuncio ten carácter de notificación colectiva ó abeiro do art. 102 da Lei 58/2003, 17 de decembro, Xeral Tributaria.

Advertencia, o vencemento do prazo en período voluntario, sen ter sido satisfeita a débeda, determinará o comezo do procedemento executivo, a percepción dos recargos correspondentes e demáis conceptos esixibles tal e como se fixan nos arts. 26, 28 e 161 da Lei 58/2003 Xeral Tributaria.