PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

FEBREIRO 2019 – ANUNCIO XEFATURA TERRITORIAL CONSELLERÍA DE SANIDADE

ANUNCIO XEFATURA TERRITORIAL CONSELLERÍA DE SANIDADE / NOTIF. ACORDO INICIO EXPTE. SANCIONADOR Nº 2018596TA-PO (DNI 35454933L)

FEBREIRO 2019 – PADRÓN DAS TAXAS DO SERVIZO DO MERCADO

EDICTO Anuncio de cobranza en Período Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos as TAXAS POLO SERVIZO DO MERCADO correspondente a Remesa: MERCADO OUTUBRO-NOVEMBRO-DECEMBRO […]

FEBREIRO 2019 – BASES PARA A SELECCIÓN DE 20 TRABALLADORES DE DIVERSAS CATEGORÍAS E PARA DISTINTOS DEPARTAMENTOS E SERVICIOS MUNICIPAIS, CON CARGO Ó PLAN CONCELLOS 2019

É obxecto das presentes bases de convocatoria regular a contratación de traballadores desempregados para a execución do proxecto “CONSERVACIÓN DE BENS E SERVIZOS MUNICIPAIS”, en réxime laboral temporal, a tempo parcial, e na modalidade de contrato de obra ou servicio determinado de interés xeral e social. A presente selección enmárcase dentro da Subvención concedida pola […]