PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

 • Home
 • /
 • XANEIRO 2019 – PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

XANEIRO 2019 – PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES

Vista a Resolución núm. 2019-0031 de data 14 de xaneiro de 2019, na que se aprobaba a lista provisional de admitidos e excluídos da convocatoria en relación as probas de selección para a configuración dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de Traballador/a Social no Concello de Cambados.

Expirado para formular reclamacións ou emendar os defectos que motiven a súa exclusión.

De conformidade coas bases aprobadas xunto coa convocatoria en Resolución de Alcaldía de data 12 de decembro de 2018, e de conformidade co 233.3 da Lei 5/1997, de 22 de xullo, de Administración Local de Galicia, en relación co artigo 20 do Regulamento Xeral de ingreso de Persoal ao Servizo da Administración Xeral do Estado e de Provisión de Postos de Traballo e Promoción Profesional dos Funcionarios Civís da Administración Xeral do Estado aprobado polo Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, e o artigo 21.1.g) da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases do Réxime Local,

RESOLVO

PRIMEIRO. Estimar as alegacións presentadas por Olalla Oliveira Castro, Irma María Silva González, Iria González Fafián, María Manuela Zas Castro, Lorena López Vilar, Marta Otero Rodríguez e Iago Filgueira Piñeiroen relación co expediente de selección de traballador/a social interino neste Municipio en consecuencia, introducir no expediente as modificacións indicadas.

SEGUNDO. Aprobar a seguinte relación definitiva de aspirantes admitidos e excluídos da convocatoria referenciada.

RELACIÓN DE ASPIRANTES ADMITIDOS:

–    NURIA FILGUEIRAS LÓPEZ.

–     AZUCENA MALVIDO RODRÍGUEZ.

 • MARÍA JULIA SOUTO TABOADA.
 • ALBA RIAL MOURE.
 • ROSABEL RODRÍGUEZ KU.
 • MARINA LÓPEZ MARTÍNEZ.
 • YOLANDA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ.
 • JAVIER BENDAÑA PIÑEIRO.
 • OLGA VANESA CARAMÉS PAZOS.
 • TANIA MOURE EIRIZ.
 • NURIA REY RADIO.
 • ALMUDENA CONS CASTIÑEIRAS.
 • MARÍA TONIA VIDAL ARAGUNDE.
 • ELISA MARTÍNEZ ZUÑIGA.
 • MARÍA CRISTINA ARIAS MÍGUEZ.
 • CRISTINA DIZ BAULO.
 • FÁTIMA TOBIO MONTOTO.
 • NOELA LORENZO GALLEGO.
 • SUSANA ALDAO GONZÁLEZ.
 • SANDRA BLANCO ABILLEIRA.
 • NATIVIDAD RODRÍGUEZ ALONSO.
 • ADRIANA VIEITES FREIRE.
 • MARTA VALLEJO FERNÁNDEZ.
 • NOELIA NOVOA GARCÍA.
 • BIBIANA REY HERMIDA.
 • NOELA CES COMOJO.
 • MARÍA MERCEDES DIOS NUÑEZ.
 • MARTA ÁLVAREZ GONZÁLEZ.
 • BEGOÑA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.
 • YOLANDA GONZÁLEZ VARELA.
 • NOELIA ROMERO GÓMEZ.
 • ADORACIÓN VARAS NOGUEROL.
 • BEGOÑA DOMÍNGUEZ SARTAL.
 • LETICIA ÁLVAREZ CERNADAS.
 • LUCIA PEDROSA GIL.
 • PAULA FERNÁNDEZ DOPAZO.
 • MARÍA ÁNGELES ÁLVAREZ GONZÁLEZ.
 • CRISTINA SANTOS DÍAZ.
 • LAURENTINA ZAMORANO GARCÍA.
 • ANA OTERO SABARÍS.
 • OLALLA OLIVEIRA CASTRO.
 • IRMA MARÍA SILVA GONZÁLEZ.
 • IRIA GONZÁLEZ FAFIAN.
 • MARÍA MANUELA ZAS CASTRO.
 • LORENA LÓPEZ VILAR
 • IAGO FINGUEIRA PIÑEIRO
 • MARTA OTERO RODRÍGUEZ.

EXCLUÍDOS:

NOME CAUSA
Graciela Rivas Nogueira 4
Alejandro Guerra Rivas 4
María Chaves Millán 1
Andrea Luigi Pittarelo 1
Catalina Mariño Gago 1
María Teresa Sabajanes Reguera 4
Noemi Fernández Pérez 1
Laura Garrido Adán 4

Polas causas seguintes:

 • Presentación fora de prazo.
 •  Non aporta copia da titulación esixida.
 • Non aporta copia do Documento Nacional de Identidade ou equivalente.
 • Falta Curriculum Vitae ou Vida Laboral Actualizada.

TERCEIRO. A composición do Tribunal calificador1 é a seguinte:

— Presidente: ANA ROSA VÁZQUEZ PÉREZ,  Traballadora Social do Concello de Meis.

— Suplente: PAULA CACABELOS OTERO, Interventora do Concello de Cambados.

— Vogal: ELENA SOUTO RUZO. Traballadora Social do Concello de Ribadumia.

— Suplente: AITOR IGLESIAS MONZÓN, Tesorero do Concello de Cambados.

— Vogal: MARÍA PILAR DOMÍNGUEZ PANADERO, Traballadora Social do Concello de Meaño.

— Suplente: ANA MARÍA FOLE PINTOS, Técnica de Intervención e Tesourería do Concello de Cambados

— Vogal: MARÍA MERCEDES ACHA BÓVEDA, Traballadora Social do Concello de Vilanova de Arousa.

— Suplente: MARÍA MERCEDES CHARLÍN SOMOZA, Técnica de Xestión do Concello de Cambados.

— Secretario: EVA MARÍA CASAL SANJURJO, Secretaria do Concello de Cambados.

— Suplente: ANTONIO PADÍN TORRES, Funcionario do concello de Cambados.

CUARTO. A realización do primeiro exercicio comezará o día 29 de xaneiro de 2019, ás 10.30 horas, no Salón de Congresos e exposicións José Peña sito na rúa Borrón, n.º 14  Cambados,  debendo portar os aspirantes a documentación acreditativa persoal.

QUINTO. Publicar a a lista definitiva dos aspirantes admitidos e excluídos, aos efectos oportunos, así como a designación do tribunal na páxina Web do Concello de Cambados (www.cambados.es) e no Taboleiro de Anuncios.

SEXTO.- Dar conta ao pleno da presente resolución.