PORTAL DE TRANSPARENCIA DO CONCELLO DE CAMBADOS

XANEIRO 2019 – APROBACIÓN PADRÓN DA TAXA POLA PRESTACIÓN DE SERVIZO DE SUMIDOIROS E COEFICIENTE DE VERTEDURA, 2º SEMESTRE 2018

SERVIZO MUNICIPAL DA REDE DE SUMIDOIROSESPINA & DELFIN, S.L. ANUNCIO Asunto: Aprobación Padrón Taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura, 2º semestre 2018. Confeccionado o Padrón da taxa pola prestación do servizo de sumidoiros e coeficiente de vertedura por Espina & Delfin, S.L., correspondente o 2º semestre do ano 2018 e […]

XANEIRO 2019 – COBRANZA DO PADRÓN DO SERVIZO DE AXUDA NO FOGAR NOVEMBRO 2018

EDICTOAnuncio de cobranza en Periodo Voluntario De conformidade co previsto no art. 12 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, en relación cos artigos 23 e seguintes do Regulamento Xeral de Recadación, de 29 de xullo de 2005 (Real Decreto 939/2005), comunícaselles ós contribuíntes suxeitos a PREZO PUBLICO SERVIZO AXUDA NO FOGAR correspondentes a Remesa: SAF 11 […]

XANEIRO 2019 – PADRÓNS TAXAS E PREZOS PÚBLICOS 1º CUADRIMESTRE 2019

Achégase padróns, en formato dixital, das Taxas e Prezos Públicos que máis adiante se detallan, correspondentes ao CONCELLO DE CAMBADOS, para a súa exposición neste Concello durante o plazo indicado no anuncio de exposición pública e cobranza que tamén se achega, isto é, do 04 de febreiro ata o 01 de marzo de 2019, ámbolos […]

XANEIRO 2019 – DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO D. CONSTANTINO CORDAL

DELEGACIÓN NO CONCELLEIRO D. CONSTANTINO CORDAL RODRIGUEZ PARA CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO CIVIL O 30 – XANEIRO – 2019 ENTRE J.C.C.P. E A.C. DE S. —

XANEIRO 2019 – CONVOCATORIA PLENO ORDINARIO XANEIRO

DATOS DA CONVOCATORIA Tipo Convocatoria: OrdinariaData e hora:1ª convocatoria: 31 de xaneiro de 2019 ás 21:002ª convocatoria: 31 de xaneiro de 2019 ás 22:00 LugarSALON DE SESIONS ASUNTOS DA CONVOCATORIAA) Parte resolutiva1. APROBACIÓN SESIÓNS ANTERIORES.-2. Expediente 4959/2018.- MOCIÓN DO P.P. S/RESTABLECEMENTO DO SERVIZO NOCTURNO DE FIN DE SEMANA POR PARTE DA POLICIA LOCAL3. Expediente 4994/2018.- […]

XANEIRO 2019 – MODIFICACIÓN LISTA DEFINITIVA PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

RESOLUCIÓN ALCALDÍA  MODIFICACIÓN LISTA DEFINITIVA Vista a Resolución de Alcaldía núm. 2019-0071 de data 21 de xaneiro de 2019, na que se aproba a lista definitiva de admitidos e excluídos da convocatoria en relación as probas de selección para a configuración dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de Traballador/a Social no […]

XANEIRO 2019 – PROCESO SELECTIVO PARA A PROVISIÓN INTERINA DE PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL

APROBACIÓN DA LISTA DEFINITIVA DE ASPIRANTES Vista a Resolución núm. 2019-0031 de data 14 de xaneiro de 2019, na que se aprobaba a lista provisional de admitidos e excluídos da convocatoria en relación as probas de selección para a configuración dunha bolsa de emprego para a provisión interina de prazas de Traballador/a Social no Concello […]

XANEIRO 2019 – EDICTO ACTA NOTORIEDAD

EDICTO ACTA NOTORIEDAD PARA INMATRICULAR FINCA “AGRIÑO” – LAXES/VILARIÑO /RFª CATASTRAL: 36006A022003310000OD (SOLIC.: CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ)